Tiếng Việt   Tiếng Anh   
 
PHÒNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG
Giới thiệu
Tổ chức nhân sự
Kế hoạch hoạt động
Quy chế, Quy định
Tài liệu ISO
Kết quả phúc khảo
Kết quả tuyển sinh
Thông tin tuyển sinh
Kiểm định chất lượng
Đề thi, Đáp án kết thúc môn học
Thông báo

ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC DThU
 
 
 
LỊCH ÂM - DƯƠNG 
TÌM KIẾM THÔNG TIN
Lượt truy cập thứ : 605228

 

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN TỰ ĐÁNH GIÁ, ĐÁNH GIÁ NGOÀI CTĐT

    1. Thông tư 04/2016_Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT (tải file đính kèm)

    2. Công văn số 1074_Hướng dẫn sử dụng tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT (tải file đính kèm)

    3. Công văn số 1075_Hướng dẫn tự đánh giá CTĐT (tải file đính kèm)

    4. Công văn số 769_Hướng dẫn sử dụng tài liệu đánh giá CTĐT (tải file đính kèm)

 
TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN TỰ ĐÁNH GIÁ, ĐÁNH GIÁ NGOÀI CƠ SỞ GIÁO DỤC

   1. Thông tư số 12/2017_Bộ tiêu chuẩn đánh chất lượng cơ sở giáo dục (tải file đính kèm)

   2. Công văn số 766_Hướng dẫn TĐG cơ sở giáo dục đại học (tải file đính kèm)

   3. Công văn số 767_Hướng dẫn ĐGN cơ sở giáo dục đại học (tải file đính kèm)

   4. Công văn số 768_Hướng dẫn TĐG cơ sở giáo dục đại học theo Thông tư số 12/2017 (tải file đính kèm)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

THÔNG BÁO

 

    

 
Thông báo tập huấn tự đánh giá, đánh giá ngoài chương trình đào tạo giáo dục đại học năm 2018

 Chi tiết xem file đính kèm

 
Thông báo tập huấn về Tự đánh giá và đánh giá ngoài chương trình đào tạo giáo dục đại học

 Chi tiết xem file đính kèm