Tiếng Việt   Tiếng Anh   
 
TỔ CHỨC NHÂN SỰ BỘ MÔN ĐỊA
Sơ đồ tổ chức
Bộ môn Lý luận Xã hội
Bộ môn Chính trị học
Bộ môn Địa
Bộ môn Sử

ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC DThU
 
 
 
LỊCH ÂM - DƯƠNG 
TÌM KIẾM THÔNG TIN
Lượt truy cập thứ : 1108146

 

BỘ MÔN ĐỊA LÝ

 

KHOA SƯ PHẠM SỬ - ĐỊA & GDCT

BỘ MÔN ĐỊA LÝ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc 


ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN

 

STT

Họ và tên

Học vị,

chức danh

Môn học phụ trách

1

Phùng Thái Dương

ptduong@dthu.edu.vn

- Sinh ngày: 19/08/1983

- Quê quán: Bến Tre

- Học vị: Tiến sĩ Địa sinh thái

- Chức vụ: Trưởng Bộ môn

- Tel: 0939.959.100

Lý lịch khoa học

- Địa lý tự nhiên các lục địa

- Địa lý tự nhiên Việt Nam

- Địa chất đại cương và Địa chất lịch sử

- Địa sinh thái

- Phương pháp nghiên cứu khoa học Địa lý

- Phát triển chương trình môn Địa lý

2

Hoàng Thị Việt Hà

htvha@dthu.edu.vn

- Sinh ngày: 21/12/1983

- Quê quán: Nghệ An

- Học vị: Tiến sĩ Địa lý nhân văn

- Chức vụ: giảng viên

- Tel: 09666.000.49

Lý lịch khoa học

- Địa lý kinh tế xã hội đại cương

- Địa lý kinh tế xã hội thế giới

- Địa lý kinh tế xã hội Việt Nam

- Địa lý nhân văn

- Địa lý nông nghiệp

- Địa lý công nghiệp

- Địa lý dịch vụ

- Tổ chức lãnh thổ kinh tế - xã hội

3

Nguyễn Thanh Tâm

nttam@dthu.edu.vn

- Sinh ngày: 20/06/1982

- Quê quán: Đồng Tháp

- Học vị: Tiến sĩ Giáo dục vì Sự phát triển bền vững

- Chức vụ: giảng viên

- Tel: 0989.245.309

Lý lịch khoa học

- Giáo dục vì sự phát triển bền vững trong dạy học Địa lý

- Môi trường và phát triển bền vững

- Giáo dục môi trường qua môn địa lý

- Môi trường và giáo dục bảo vệ môi trường vùng ĐBSCL

- Bản đồ học và bản đồ giáo khoa

- Ứng dụng CNTT và truyền thông trong dạy học Địa lý

- Phương pháp nghiên cứu và dạy học địa lý địa phương

- Địa chính trị thế giới

- Địa lý các nước Đông Nam Á

- Địa lý văn hóa

- Rèn luyện NVSPTX

4

Tôn Sơn

tson@dthu.edu.vn

- Sinh ngày: 06/02/1985

- Quê quán: Đồng Tháp

- Học vị: ThS - NCS Địa lý khí hậu

- Chức vụ: giảng viên

- Tel: 016444.72386

Lý lịch khoa học

- Đại cương khoa học về Trái đất

- Khí quyển

- Thạch quyển – Thủy quyển

- Sinh quyển – Thổ nhưỡng và lớp vỏ cảnh quan

- Địa lý biển, đảo Việt Nam

- Địa danh học Việt Nam

- Địa lý miền nhiệt đới

5

Nguyễn Thị Thanh Vân

nttvan@dthu.edu.vn

- Sinh ngày: 01/03/1981

- Quê quán: Hà Tây

- Học vị: ThS LL&PPDH Địa lí

- Chức vụ: giảng viên

- Tel: 0912.799.770

Lý lịch khoa học

- Tích hợp trong dạy học Địa lý

- Phương pháp rèn luyện kĩ năng Địa lý

- Lý luận dạy học Địa lý đại cương

- Phương pháp dạy học Địa lý ở trường phổ thông

- Dạy học Địa lý theo hướng phát triển năng lực người học

- Rèn luyện NVSPTX

- Hướng dẫn kiến tập, thực tập tốt nghiệp

DANH MỤC CÁC MÔN HỌC BỘ MÔN QUẢN LÝ

 

 1. Môn học trong chương trình Đại học Sư phạm Địa lý

 

TT

MÃ HP

TÊN HỌC PHẦN

SỐ TC

II. Kiến thức cơ sở ngành

19

2.1

Học phần bắt buộc

11

1

GO4040E

Phương pháp nghiên cứu khoa học địa lý

2

2

GO4159

Toán ứng dụng cho Địa lý

2

3

GO4134

Thực địa địa lý tự nhiên tổng hợp

2

4

GO4133

Thực địa kinh tế xã hội

2

5

GO4126

Hệ thống thông tin địa lý (GIS)

3

2.2

Nhóm học phần tự chọn

8

Nhóm 1 (chọn ít nhất 2 TC)

2

1

GO4014

Địa lý miền nhiệt đới

2

2

GO4163

Địa sinh thái

2

3

GO4165

Địa lý phong thủy

2

4

GO4164

Lịch sử phát triển của khoa học địa lý

2

Nhóm 2 (chọn ít nhất 2 TC)

2

1

GO4166

Địa lý biển, đảo Việt Nam

2

2

GO4004P

Địa danh học Việt Nam

2

3

GO4167

Cơ sở sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên và BVMT

2

4

GO4168

Biến đổi khí hậu và phòng chống thiên tai

2

Nhóm 3 (chọn ít nhất 2 TC)

2

1

GO4183

Địa lý nông nghiệp

2

2

GO4184

Địa lý công nghiệp

2

3

GO4185

Địa lý dịch vụ

2

4

GO4011

Tổ chức lãnh thổ kinh tế - xã hội

2

Nhóm 4 (chọn ít nhất 2 TC)

2

1

GO4160

Địa lý chính trị thế giới

2

2

GO4161

Địa lý các nước Đông Nam Á

2

3

GO4162

Địa lý văn hóa

2

4

GO4169

Môi trường và giáo dục BVMT vùng ĐBSCL

2

III. Kiến thức chuyên ngành

46

3.1. Nhóm kiến thức bắt buộc

42

1

GO4170

Địa chất đại cương và địa chất lịch sử

3

2

GO4158

Bản đồ học và bản đồ giáo khoa

3

3

GO4001P

Đại cương khoa học về trái đất

2

4

GO4127

Khí quyển

2

5

GO4135P

Thạch quyển - Thủy quyển

3

6

GO4131

Sinh quyển - Thổ nhưỡng và lớp vỏ cảnh quan

3

7

GO4110A

Địa lý kinh tế xã hội đại cương 1

2

8

GO4110B

Địa lý kinh tế xã hội đại cương 2

2

9

GO4116

Địa lý tự nhiên các lục địa 1

3

10

GO4117

Địa lý tự nhiên các lục địa 2

2

11

GO4123

Địa lý kinh tế - xã hội thế giới 1

2

12

GO4124

Địa lý kinh tế- xã hội thế giới 2

3

13

GO4121

Địa lý tự nhiên Việt Nam 1

3

14

GO4171

Địa lý tự nhiên Việt Nam 2

2

15

GO4113

Địa lý kinh tế xã hội Việt Nam 1

2

16

GO4114N

Địa lý kinh tế xã hội Việt Nam 2

3

17

GO4172

Địa lý nhân văn

2

3.2. Phần học tự chọn

4

3.2.1. Nhóm tự chọn 1 (chọn ít nhất 2TC)

2

1

GO4181

Tích hợp trong dạy học Địa lý

2

2

GO4187

Phương pháp rèn luyện kĩ năng Địa lý

2

3

GO4186

Giáo dục vì sự phát triển bền vững trong dạy học Địa lý

2

4

GO4173

Hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong dạy học Địa lý

2

3.2.2. Nhóm tự chọn 2 (chọn ít nhất 2 TC)

2

1

GO4010

Môi trường và Phát triển bền vững

2

2

GO4006

Giáo dục môi trường qua môn địa lí

2

3

GO4040

Phương pháp nghiên cứu và dạy học địa lý địa phương

2

4

GO4174

Phát triển chương trình môn Địa lý

2

IV. Thực hành, thực tập nghề nghiệp

23

1

GO4129P

Lý luận dạy học địa lý đại cương

3

2

GO4149

Phương pháp dạy học Địa lý ở trường phổ thông

4

3

GO4155

Ứng dụng CNTT và truyền thông trong dạy học Địa lý

2

4

GO4401

Rèn luyện NVSPTX1

2

5

GO4402

Rèn luyện NVSPTX2

2

6

GO4403N

Rèn luyện NVSPTX3

2

7

GE4402

Kiến tập sư phạm

2

8

GO4698

Thực tập tốt nghiệp

6

V. Khóa luận tốt nghiệp, học phần thay thế

6

5.1. Khóa luận tốt nghiệp

6

1

GO4280

Khóa luận tốt nghiệp

6

5.2. Học phần thay thế

6

1

GO4281

Tiểu luận tốt nghiệp ngành sư phạm Địa lý

1

2

GO4297

Địa lý đất nước con người Việt Nam

3

3

GO4290

Dạy học Địa lý theo hướng phát triển năng lực người học

2

 

2. Môn học trong chương trình Cao đẳng sư phạm Địa lý

TT

MÃ MH

TÊN MÔN HỌC

SỐ TC

2. Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

63

2.1. Kiến thức ngành

44

1

GO4000P

Bản đồ học đại cương

2

2

CA4111

Công tác phụ trách Chi đội và tổng phụ trách Đội TNTP

2

3

GO3003

Địa chất học

2

4

GO4106

Địa lý các châu

3

5

GO4110N

Địa lý kinh tế xã hội đại cương

3

6

GO4157

Địa lý kinh tế xã hội Việt Nam

2

7

GO4118

Địa lý tự nhiên đại cương 1

3

8

GO4151

Địa lý tự nhiên đại cương 2

2

9

GO4146

Địa lý tự nhiên Việt Nam

3

10

CA4103

Hoạt động giáo dục truyền thống - Chính trị xã hội của Đội TNTP

2

11

CA4104

Hoạt động hát múa và kể chuyện thiếu nhi

2

12

CA4109

Hoạt động hội thi - Trò chơi thiếu nhi

2

13

GO4024

Hoạt động trại - Tham quan du lịch thiếu nhi

2

14

GO4129N

Lý luận dạy học địa lý

3

15

CA4108

Nghi thức đội TNTP Hồ Chí Minh

2

16

GO4500

Nhập môn ngành sư phạm địa lý

1

17

CA4107

Những vấn đề chung về Đội TNTP HCM

2

18

GO4128

Phương pháp dạy học địa lý trung học cơ sở

2

19

CA4110

PP dạy nghi thức và nghiệp vụ của đội TNTP HCM

2

20

GO4156

Thực địa địa lý

2

2.2. Thực hành, thực tập nghề nghiệp

14

1

GE4402

Kiến tập sư phạm

2

2

GO4401

Rèn luyện NVSPTX1

2

3

GO4402

Rèn luyện NVSPTX2

2

4

GO4403

Rèn luyện NVSPTX3

1

5

GO4404

Rèn luyện NVSPTX4

1

6

GO4698

Thực tập tốt nghiệp

6

2.3. Khóa luận tốt nghiệp hoặc môn học thay thế (chọn 1 trong các nhóm)

5

2.3.1. Khóa luận tốt nghiệp

5

1

GO4298p

Khóa luận tốt nghiệp

5

2.3.2. Môn học thay thế khóa luận

5

1

GO4294N

Một số vấn đề dạy học địa lý trung học cơ sở

2

2

GO4293

Một số vấn đề về địa lý kinh tế xã hội Việt Nam

3

 

 
 

THÔNG BÁO

 
THÔNG TIN KHẢO SÁT VIỆC LÀM CỦA SINH VIÊN KHOA SP SỬ-ĐỊA VÀ GDCT TỪ 2015-2018

 Link download files

Dữ liệu khảo sát năm 2015

Dữ liệu khảo sát năm 2016

Dữ liệu khảo sát năm 2017

Dữ liệu khảo sát năm 2018

 
LỊCH THI HỌC KỲ HÈ (2018-2019) CÁC LỚP KCQ

Xem chi tiết tại đây!

 
TRÍCH DANH MỤC GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO CẤP IV TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC (ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN) THEO THÔNG TƯ 24/2017/TT-BGDĐT

 Click here to DOWNLOAD file!

 
KỶ YẾU HỘI NGHỊ SINH VIÊN NCKH NĂM HỌC 2018 - 2019

 Click here to DOWNLOAD

 

 

THÔNG BÁO DThU

Thông báo nhận hồ sơ xét tuyển theo phương thức xét tuyển dựa vào kết quả học tập lớp 12 THPT (học bạ) - đợt 2(7/31/2020 10:34:00 AM)
Tra cứu hồ sơ xét tuyển học bạ đợt 1 - tuyển sinh chính quy năm 2020(7/31/2020 8:51:00 AM)
Thông báo phúc khảo bài thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1, năm 2020 của Trường Đại học Đồng Tháp(7/30/2020 11:08:00 AM)
Kết quả thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1, năm 2020 của Trường Đại học Đồng Tháp(7/30/2020 11:07:00 AM)
Thông báo về việc tổ chức họp hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp cơ sở đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ của Trường Đại học Đồng Tháp(7/25/2020 10:59:00 AM)