Tiếng Việt   Tiếng Anh   
 
KHOA GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG AN NINH GIỚI THIỆU
Giới thiệu
Nhân sự
Kế hoạch hoạt động
Thông báo

ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC DThU
 
 
 
LỊCH ÂM - DƯƠNG 
TÌM KIẾM THÔNG TIN
Lượt truy cập thứ : 568223

 


1. Đặc diểm đơn vi

    - Hiên tại, toàn khoa có 7 người,  trong đó:
               02 người có trình độ thạc sĩ
               05 cử nhân đại học;
             * 06 người là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.
 
2. Chức năng nhiệm vụ
             - Tham mưu giúp Hiệu trưởng trong việc quản lý, tổng hợp, đề xuất ý kiến, tổ chức thực hiện các nội dung công việc liên quan trong lĩnh vực Giáo dục Quốc phòng – An ninh; 
            -- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.
 
 

THÔNG BÁO