Tiếng Việt   Tiếng Anh   
 
PHÒNG QUẢN TRỊ & XÂY DỰNG CB GIỚI THIỆU
Giới thiệu
Nhân sự
Qui trình làm việc

ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC DThU
 
 
 
LỊCH ÂM - DƯƠNG 
TÌM KIẾM THÔNG TIN
Lượt truy cập thứ : 517130

 

Phòng Quản trị - Xây dựng cơ bàn (QT-XDCB), được thành lập theo quyết định số 600/QĐ-ĐHĐT ngày 23/8/2011 (có hiệu lực thi hành từ 01/9/2011), trên cơ sở hợp nhất Ban quản lý các dự án và bộ phận quản trị của phòng QT-TBCN có các chức năng, nhiệm vụ sau:

1.  Chức năng: 
          Phòng QT–XDCB có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc quản lý, khai thác sử dụng hạ tầng kĩ thuật, cơ sở vật chất, cải tạo, sửa chữa và công tác xây dựng cơ bản.
2.  Nhiệm vụ của đơn vị:
2.1. Bộ phận Quản trị (Tổ Quản trị)
- Quản lý cơ sở vật chất, tài sản bao gồm: đất đai, các công trình xây dựng và vật kiến trúc trên đất, tài sản, phương tiện, máy móc thiết bị, vật tư phục vụ cho các hoạt động của nhà trường.
- Thực hiện việc bảo dưỡng và sửa chữa nhỏ thường xuyên các công trình xây dựng, đường xá, cống rãnh, điện, nước, tài sản, máy móc, thiết bị văn phòng trong toàn trường.
- Quản lý và giám sát việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng điện, nước
- Thực hiện việc mua sắm, trang bị tài sản, thiết bị, vật tư phục vụ cho hoạt động quản lý của nhà trường theo đúng kế hoạch và qui định
- Bảo đảm các điều kiện để thực hiện công tác phòng chống cháy nổ và an toàn lao động
2.2. Bộ phận Xây dựng cơ bản (Tổ XDCB)
- Tham mưu, chuẩn bị thủ tục và quản lý, giám sát việc đầu tư cải  tạo, sửa chữa lớn và XDCB trong toàn trường.
- Trực tiếp quản lý việc triển khai thực hiện các Dự án đầu tư XDCB và sửa chữa lớn theo đúng quy định hiện hành.
- Kiểm tra, đánh giá tiến độ, chất lượng và hiệu quả của các dự án.
» Quay lại trang trước
 

THÔNG BÁO