Tiếng Việt   Tiếng Anh   
 
KHOA SP KHOA HỌC XÃ HỘI TIN HOẠT ĐỘNG
Giới thiệu
Tổ chức nhân sự
Quy trình, kế hoạch đào tạo
Chi bộ
Đoàn thể
Nghiên cứu Khoa học
Biểu mẫu, văn bản pháp quy
Quản lý sinh viên
Tin hoạt động
Thư viện số

ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC DThU
 
 
 
LỊCH ÂM - DƯƠNG 
TÌM KIẾM THÔNG TIN
Lượt truy cập thứ : 1306806

 

THÔNG BÁO HỘI THI NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM NĂM HỌC 2019 - 2020

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP

KHOA SP SỬ-ĐỊA VÀ GDCT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

        Số: 01/TB-SĐGDCT                             Đồng Tháp, ngày 30 tháng 9 năm 2019

 

THÔNG BÁO

(V/v tổ chức Hội thi Nghiệp vụ Sư phạm cấp Khoa năm học 2019 - 2020)

 

I. Mục đích

   -  Tạo phong trào thi đua học tập và rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp sôi nổi trong sinh viên, trong nhiệm vụ rèn luyện nghiệp vụ sư phạm.

   -  Đánh giá quá trình rèn luyện nghiệp vụ cho các khóa học, qua đó rút kinh nghiệm trong quá trình đào tạo, tạo điều kiện cho sinh viên tự rút kinh nghiệm cho bản thân.

   -  Tạo điều kiện để sinh viên các khóa giao lưu, học hỏi trau dồi nghiệp vụ sư phạm.

II. Thời gian, địa điểm

1. Thời gian: ngày 28, 29/11/2019

            2. Địa điểm:

- Phần thi giảng và thiết kế thiết bị dạy học: Phòng Bộ môn khoa (Bắt đầu lúc 7h30 ngày 28/11/2019)

          - Các phần thi còn lại: Giảng đường 1 (Bắt đầu lúc 18h30 ngày 29/11/2019.

III. Đối tượng sinh viên tham gia:

             1. Tất cả các lớp sinh viên khóa 2016, 2017, 2018 ngành GDCT, ngành SP Lịch sử, ngành SP Địa lý.

2. Mỗi ngành thành lập 1 đội thi (8 SV). (Ngành GDCT: 1 đội; Ngành SPLS: 1 đội; Ngành SPĐL: 1 đội). Trong đó, mỗi đội cử một đội trưởng và một đội phó. Đội trưởng chịu trách nhiệm phân công sinh viên dự thi các nội dung, mỗi sinh viên trong đội dự thi không được quá hai nội dung. Thứ tự dự thi các đội xác định bằng hình thức bốc thăm.

3. Các lớp gửi danh sách các đội về Khoa (nộp cho cô Thìn) hạn chót ngày 20 tháng 10 năm 2019. (Sau khi đã có danh sách các đội thì đội trưởng có nhiệm vụ họp đội và phân công tập luyện).

IV. Nội dung và hình thức tổ chức Hội thi

1. Tự giới thiệu về đội:

- Nội dung: Giới thiệu về đội mình bằng tiểu phẩm sân khấu (Giới thiệu về khoa, ngành học, lớp học), lưu ý tính đặc trưng của đội, tính sáng tạo trong giới thiệu và lưu loát trong diễn đạt.

- Hình thức: Mỗi đội chọn từ 1 đến 5 SV (nếu có tiểu phẩm có thể bổ sung  thành viên ngoài đội dự thi) . Các đội bốc thăm chọn thứ tự thi và trình diễn trên sân khấu trong thời gian 5 phút để giới thiệu về đội mình.

- Điểm tối đa cho phần thi tự giới thiệu là 30 điểm.

- Đối tượng tham gia: Tất cả các lớp sinh viên khóa 2016, 2017, 2018 ngành GDCT, ngành SP Lịch sử, ngành SP Địa lý .

2. Kiến thức sư phạm:       

            - Nội dung: phản ánh được các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; Các nội quy, quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về nội dung, chương trình đào tạo, sách giáo khoa và phương pháp dạy học, các định hướng đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; Các tình huống sư phạm...

            - Hình thức:

            Lượt 1: Mỗi đội cử 01 sinh viên lần lượt trả lời các câu hỏi trắc nghiệm do ban tổ chức chuẩn bị sẵn. Lần lượt như sau:

o   TV1 đội 1, TV1 đội 2, TV1 đội 3,...

           Lượt 2: Mỗi đội sẽ xây dựng một tiểu phẩm có tình huống sư phạm và đưa ra gợi ý để giải quyết tình huống sư phạm đó. (Thời gian cho mỗi tiểu phẩm không quá 5 phút). Ban giám khảo chấm điểm dựa vào nội dung tình huống và cách giải quyết tình huống của mỗi đội.

           - Điểm tối đa cho lượt 1 phần kiến thức sư phạm là 10 điểm. Điểm tối đa cho lượt 2 phần xử lý tình huống sư phạm là 30 điểm.

- Đối tượng tham gia: Tất cả các lớp sinh viên khóa 2016, 2017, 2018 ngành GDCT, ngành SP Lịch sử, ngành SP Địa lý.

3. Thi hùng biện:  

- Nội dung: Hùng biện các vấn đề liên quan đến kiến thức, trách nhiệm, kỹ năng sư phạm của sinh viên, cụ thể:

Chủ đề 1: Đổi mới sáng tạo trong dạy học

Chủ đề 2:  Rèn luyện ý thức tự học và kỹ năng sống

Chủ đề 3:  Sinh viên sư phạm với nghề dạy học

Chủ đề 4: Đạo đức nghề nghiệp của nghề giáo viên

Chủ đề 5:  Năng lực nghề nghiệp của người giáo viên

Chủ đề 6:  Các vấn đề xã hội và trách nhiệm của sinh viên

- Hình thức: Mỗi đội lựa chọn 1 một thành viên, bốc thăm lựa chọn 1 trong 6 chủ đề để tham gia hùng biện.

- Điểm tối đa cho phần thi hùng biện là 30 điểm.

- Đối tượng tham gia: Tất cả các lớp sinh viên khóa 2016, 2017, 2018 ngành GDCT, ngành SP Lịch sử, ngành SP Địa lý.

            4. Thi giảng dạy

-  Nội dung: Các đội soạn giáo án và cử 1 thành viên dạy 1 tiết theo chuyên ngành đào tạo. (khuyến khích dạy học có hỗ trợ của công nghệ thông tin và các phương tiện dạy học khác theo đúng chuyên ngành).

- Hình thức: Mội đội soạn nộp 1 tiết giáo án trong chương trình đào tạo chuyên ngành (các lớp tùy chọn tiết). Sau đó, mỗi đội cử 1 SV lên lớp giảng dạy 1 tiết đã soạn trên đối tượng là sinh viên của lớp mình.

- Điểm tối đa cho phần thi giảng được tính theo thang điểm 10.

- Đối tượng tham gia: Tất cả các lớp sinh viên khóa 2016, 2017 ngành GDCT, ngành SP Lịch sử, ngành SP Địa lý.

5. Thi thiết kế thiết bị dạy học tự làm

- Nội dung: Các đội tham gia phần thi giảng, thiết kế thiết bị dạy học phục vụ cho tiết giảng dạy của mình.

-  Điểm tối đa cho phần thi thiết kế thiết bị dạy học được tính theo thang điểm 10.

- Hình thức: Thiết bị dạy học do sinh viên tự làm. Phải phù hợp nội dung bài giảng, phải mang tính sáng tạo và tiện ích. Được chấm trong quá trình sinh viên tham gia phần thi giảng.

V. Cơ cấu giải thưởng:

- Giải tập thể gồm:

           01 giải nhất, 01 giải nhì, 01 giải ba

            Giải tập thể có phần thi giới thiệu ấn tượng nhất: 01 giải

            Giải tập thể có phần thi KTSP xuất sắc nhất: 01 giải

- Giải cá nhân bao gồm:

Phần thi giảng: 01 giải nhất, 01 giải nhì, 01 giải ba.

Phần thi thiết kế thiết bị dạy học: 01 giải nhất, 01 giải nhì, 01 giải ba.

Phần thi hùng biện: 01 nhất, 01 nhì, 01 ba.

VI. Ban cố vấn

1

Phùng Thái Dương

Ngành SP Địa lý

 

2

Đinh Hồng Khoa

Ngành SP Lịch sử

 

3

Nguyễn Đình Cường             

Ngành Giáo dục chính trị

 

 

Đề các lớp sinh viên thực hiện tốt nội dung thông báo này./.

 

 

      KT. TRƯỞNG KHOA       

PHÓ TRƯỞNG KHOA

 

 

                          

             Trần Thị Nhung

 

 

» Quay lại trang trước

» Thông tin khác :
 

THÔNG BÁO

 
TRÍCH DANH MỤC GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO CẤP IV TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC (ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN) THEO THÔNG TƯ 24/2017/TT-BGDĐT

 download here

 
THÔNG TIN KHẢO SÁT VIỆC LÀM CỦA SINH VIÊN KHOA SP SỬ-ĐỊA VÀ GDCT TỪ 2015-2019

 Link download files

Dữ liệu khảo sát năm 2015

Dữ liệu khảo sát năm 2016

Dữ liệu khảo sát năm 2017

Dữ liệu khảo sát năm 2018

Dữ liệu khảo sát năm 2019

 

 
THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2021 CỦA ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP
 
LỊCH THI HỌC KỲ HÈ (2018-2019) CÁC LỚP KCQ

Xem chi tiết tại đây!

 
TRÍCH DANH MỤC GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO CẤP IV TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC (ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN) THEO THÔNG TƯ 24/2017/TT-BGDĐT

 Click here to DOWNLOAD file!

THÔNG BÁO DThU

Thông báo về việc tổ chức họp hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp bộ đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ mã số B2019.SPD.04 do TS Hà Danh Đức làm chủ nhiệm(07/05/2021)
Thông báo về việc tổ chức họp hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp bộ đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ mã số B2019.SPD.562.07 do PGS.TS Trần Quốc Trị làm chủ nhiệm(07/05/2021)
Thông báo số 1 tổ chức hội thảo khoa học "Nâng cao hiệu quả hoạt động bồi dưỡng theo hình thức trực tuyến" của Trường Đại học Đồng Tháp(29/03/2021)
Thông báo tuyển sinh trình độ đại học, hình thức vừa làm vừa học năm 2021(16/03/2021)
Thông báo mở lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy bằng hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến theo nhu cầu người học(22/02/2021)