Tiếng Việt   Tiếng Anh   
 
KHOA SP LÝ - KTCN GIỚI THIỆU
Giới thiệu
Tổ chức nhân sự
Kế hoạch hoạt động
Đoàn thể
Công tác Đảng
Tin hoạt động

ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC DThU
 
 
 
LỊCH ÂM - DƯƠNG 
TÌM KIẾM THÔNG TIN
Lượt truy cập thứ : 628194

 

    Căn cứ vào quyết định thành lập khoa vật lý;
    Căn cứ vào nhiệm vụ chức năng của Trường Đại học Đồng Tháp;
    Căn cứ vào nhu cầu thực tiễn địa phương và trong nước.
 
1.  Về đào tạo: 
   -   Đào tạo giáo viên trình độ Đại học chuyên ngành Vật lý và chuyên ngành KTCN.
   -   Đào tạo giáo viên trình độ Cao đẳng chuyên ngành Vật lý-KTCN.
   -   Chuẩn bị điều kiện để tiến tới đào tạo trình độ sau đại học một số chuyên ngành (Vật lý lý thuyết và Phương pháp giảng dạy Vật lý).
 2.  Về bồi dưỡng:
   -  Bồi dưỡng cho giáo viên Vât lý trong tỉnh và khu vực về chuyên môn, nghiệp vụ, thực hành thí nghiệm tiếp cận với quá trình đổi mới giáo dục.
 3.  Về nghiên cứu khoa học:
   -  Tiếp cận với nghiên cứu khoa học để dần dần trở trành một hoạt động thường xuyên của mọi cán bộ giảng viên. Chú trọng nghiên cứu khoa học ứng dụng phục vụ cho nhiệm vụ đào tạo và nghiên cứu cơ bản để kịp hội nhập với nghiên cứu khoa học trong và ngoài nước.

 

» Quay lại trang trước
 

THÔNG BÁO

 

 

 

 

 

THÔNG BÁO DThU