Tiếng Việt   Tiếng Anh   
 
KHOA SP NGOẠI NGỮ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG
Giới thiệu
Tổ chức nhân sự
Kế hoạch hoạt động
Thông báo
Tin hoạt động
Biểu mẫu
Đoàn TN - Hội SV
Chương trình đào tạo
Thông tin việc làm
Quyết định - Quy định
Công đoàn
Tài liệu tham khảo

ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC DThU
 
 
 
LỊCH ÂM - DƯƠNG 
TÌM KIẾM THÔNG TIN
Lượt truy cập thứ : 1306778

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM HỌC 2020 - 2021

 

TRƯỜNG ĐH ĐỒNG THÁP                             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHOA NGOẠI NGỮ                                       Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

 

   Số:  ……/KH-NN                                     Đồng Tháp ngày 05 tháng 9 năm 2020

                                                                       

 

KẾ HOẠCH

Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2020 - 2021

 

Căn cứ vào Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2020-2021 của Trường ĐH Đồng Tháp, và chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, Khoa Ngoại ngữ xây dựng kế hoạch hoạt động năm học 2020-2021 như sau:

1. Công tác cán bộ, giảng viên, sinh viên

1.1. Cán bộ, giảng viên tham gia nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc, tận tuỵ với nghề, ra sức tự học, tự bồi dưỡng tác phong đạo đức, bản lĩnh chính trị, phẩm chất nhà giáo để xứng đáng là người thầy mẫu mực trong môi trường sư phạm.

1.2. Hướng dẫn, định hướng cho SV phát huy tinh thần tự học, tự nghiên cứu, rèn luyện kĩ năng nghề nghiệp, rèn luyện lối sống lành mạnh, phòng chống tệ nạn xã hội, phòng chống tội phạm và ma tuý, phòng chống HIV/AIDS; thực hiện tốt Luật Bảo hiểm y tế, thực hiện an toàn giao thông, an toàn trong học tập, tập luyện, lao động, rèn luyện thể dục, thể thao theo các tiêu chuẩn về thể lực cho SV.    

1.3. Tích cực hưởng ứng các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa, từ thiện, các hoạt động văn nghệ, thể thao chào mừng các ngày lễ lớn trong năm do Khoa và Trường tổ chức.

1.4. Nâng cao nhận thức của CB, GV, SV về vai trò, sứ mạng của Khoa, Trường đối với cộng đồng địa phương và xã hội.

1.5. Phát huy vai trò của các cố vấn học tập và hoạt động tư vấn cho SV. 

1.6. Phối hợp với các tổ chức đoàn thể Trường phát động phong trào khởi nghiệp trong SV, kết nối nguồn lực hỗ trợ các hoạt động SV khởi nghiệp; xây dựng mạng lưới kết nối cựu SV với Khoa, Trường.

1.7. Tích cực tham gia phát triển văn hóa học đường, xây dựng môi trường giáo dục năng động, kỷ cương, sáng tạo, đáp ứng nhu cầu xã hội và hội nhập quốc tế.

2. Công tác đào tạo

2.1. Công khai đến tất cả SV từ đầu khoá học đề cương chi tiết môn học, quy định cụ thể, đầy đủ hình thức và tiêu chí đánh giá kết quả học tập môn học; công bố chuẩn đầu ra của môn học và chuẩn đầu ra của cả chương trình đào tạo.

2.2 Nâng cao chất lượng đào tạo, tiếp tục phát huy phương pháp dạy học theo hướng: tăng giờ tự học, tự nghiên cứu, thảo luận trên lớp, ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy, trong hoạt động chuyên môn và quản lí đào tạo.

2.3. Phát huy vai trò của trưởng Bộ môn trong việc tăng cường các hoạt động thăm lớp dự giờ, thảo luận, trao đổi kiến thức chuyên môn, kĩ năng nghiệp vụ, giám sát và hỗ trợ lẫn nhau trong hoạt động giảng dạy, quy trình sư phạm, nghề nghiệp (trưởng BM phải có kế hoạch thăm lớp dự giờ).     

2.4. Tổ chức có hiệu quả các hoạt động ngoại khoá, câu lạc bộ ngoại ngữ, báo cáo chuyên đề cho SV trong chương trình.

2.5. Nâng cao tinh thần trách nhiệm, chất lượng và quản lí chặt chẽ hoạt động ra đề thi, kiểm tra theo định hướng tự học, tự nghiên cứu; hoạt động chấm thi của GV và đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của SV.  

2.6. Quản lí tốt tiến độ chương trình của các lớp liên thông, văn bằng 2 (vừa làm vừa học) của Khoa tại trường và các cơ sở liên kết đào tạo ở các tỉnh.

2.7. Tham gia giảng dạy tiếng Anh cho các lớp cao học của trường.

2.8. Theo sát, cập nhật, hoàn thiện phát triển chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo Sư phạm Tiếng Anh, Ngôn ngữ Anh và Ngôn ngữ Trung Quốc.

2.9. Phối hợp với Khoa Kinh tế-QTKD triển khai ngành đào tạo Tiếng Anh Kinh doanh.

2.10. Theo sát tiến trình Đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông, để kịp thời bổ sung, điều chỉnh các môn học phù hợp với yêu cầu đổi mới.

2.11. Tham gia tổ chức bồi dưỡng, đào tạo lại đội ngũ giáo viên phổ thông và cán bộ quản lí cơ sở giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

2.12. Kết hợp với Trung tâm NN-TH triển khai tốt các nhiệm vụ được giao thuộc Đề án NNQG 2020.

2.13.  Kết hợp với P. Hợp tác quốc tế tiếp nhận tình nguyện viên bản ngữ (dự kiến có 3 tình nguyện viên) và phân bố kế hoạch hoạt động một cách hiệu quả.

3. Công tác nghiên cứu khoa học và công nghệ

3.1. Hoàn thành nghiệm thu các đề tài NCKH cấp cơ sở theo đúng thời gian quy định của năm học 2020 - 2021. 

3.2. Tham gia viết báo cáo (khoa học) và tham gia các hội thảo khoa học chuyên ngành, công bố trên các tạp chí khoa học được tổ chức trong nước và quốc tế.   

3.3. Đăng ký đề tài NCKH cấp cơ sở thực hiện trong năm học 2020 - 2021.

3.4. Đăng kí và hoàn thành kế hoạch biên soạn bài giảng, giáo trình theo quy định.

4. Công tác kiểm tra, đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục

4.1. Thực hiện nghiêm túc công tác tự kiểm tra hàng tháng của các Bộ môn, quy trình viết đề cương chi tiết, hồ sơ giảng dạy, hồ sơ tự học, tự nghiên cứu cá nhân, bảng điểm thường kì, việc ra đề thi, kiểm tra và chấm thi môn học của từng GV.

4.2. Kết hợp với P.Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục tổ chức cho SV đánh giá chương trình đào tạo, đánh giá môn học và giờ dạy của GV bộ môn.

4.3. Lập kế hoạch phổ biến, tư vấn, chuẩn bị ôn tập cho SV tham gia kì thi lấy chứng chỉ năng lực ngoại ngữ Tiếng Anh (của Việt Nam hoặc quốc tế), nhất là SV năm cuối.  

5. Công tác phát triển đội ngũ, cán bộ

5.1. GV phải hoàn thành chương trình học thạc sĩ, nghiên cứu sinh trong và ngoài nước đúng thời hạn quy định.  

5.2. Khuyến khích GV tiếp tục đăng kí tham gia các chương trình nghiên cứu sinh trong và ngoài nước.

5.3.Giảng viên nghiêm túc tham dự các khóa bồi dưỡng nâng cao năng lực nghề nghiệp; năng lực quản lý; năng lục thiết kế đề thi, kiểm tra; năng lự chấm thi nói và viết; chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tham gia các đợt xét/dự thi nâng hạng giảng viên trong năm học.

5.4. Tiếp tục tự bồi dưỡng, học tập nâng cao trình độ lấy chứng chỉ sử dụng ngoại ngữ (Tiếng Anh) theo đúng quy định (C1 - Cambridge; IELTS 7.0).

6. Chỉ tiêu năm học 2020 - 2021

- Khoa đạt danh hiệu tập thể Lao động xuất sắc.

-  03 bộ môn đạt danh hiệu Lao động tiên tiến.

-  90% cán bộ, viên chức đạt danh hiệu Lao động tiên tiến.

-  90% GV đạt trình độ từ thạc sĩ trở lên.

-  Không có viên chức vi phạm kỉ luật từ mức cảnh cáo trở lên. 

-  Nghiệm thu ít nhất 03 đề tài cơ sở đúng hạn; công bố ít nhất 10 bài báo khoa học.

 

Nơi nhận:                                                                                                                                               TRƯỞNG KHOA

-    BGH  (báo cáo)

-    Cán bộ, giảng viên Khoa (thực hiện)

-    Website của trường (phổ biến)

-    Lưu VPK


KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM HỌC 2019 -2020

Thời gian

Nội dung hoạt động

Thực hiện

8/2020

-Phân công giảng dạy

-SV đăng kí môn học

-Tổ chức các lớp môn học

-Hội nghị CB,VC cấp bộ môn, khoa

-Lập kế hoạch (hoạt động dự giờ, ngoại khóa, biên soạn bài giảng-giáo trình, biên dịch sách phục vụ đào tạo), đăng kí danh hiệu thi đua năm học

-Công bố chỉ tiêu đảm bảo chất lượng

Tr.BM

 

 

GV, SV

Tr.Khoa, BM

 

 

T. Thạch

9/2020

-Dạy và học văn hoá theo thời khoá biểu các lớp CQ, KCQ

SV, GV

-Đón tiếp, sinh hoạt đầu khoá SV năm I

 Trinh, Linh, P.Tr. Khoa,  

-Hội nghị CB,VC cấp trường.

GV

-Dự lễ Khai giảng năm học 2020-2021

GV

-Rà soát, cập nhật đề cương chi tiết môn học 

Tr.BM

-BM Phát triển KN tự kiểm tra

T. Tặc

-Các hoạt động ngoại khoá theo kế hoạch 

SV, GV

-Các hoạt động khác theo kế hoạch của nhà trường

 

10/2020

-Dạy và học văn hoá theo thời khoá biểu các lớp CQ, KCQ

SV, GV

-Các BM dự giờ, thăm lớp, sinh hoạt chuyên môn

Các Tr.BM

-BM Lý thuyết-PPDH tự kiểm tra

C. Hằng

-Hoàn thành điểm số các môn học xét tốt nghiệp các lớp KCQ

Trinh, Linh

Tr.Khoa

-Các hoạt động ngoại khoá theo kế hoạch 

SV, GV

-Các hoạt động khác theo kế hoạch của nhà trường

 

11/2020

-Dạy và học văn hoá theo thời khoá biểu các lớp CQ, KCQ

SV, GV

-SV năm III tham gia kiến tập sư phạm

C.Hằng

-Triển khai tư vấn hoạt động thực tập tốt nghiệp

Tr.Khoa

-BM Phát triển KN tự kiểm tra

T. Tặc

-Các BM dự giờ, thăm lớp, sinh hoạt chuyên môn

GV, các Tr.BM

-Tổ chức Lễ 20/11

CB,GV

-Các hoạt động ngoại khoá theo kế hoạch 

SV, GV

-Các hoạt động khác theo kế hoạch của nhà trường

 

12/2020

-Kết thúc chương trình học HKI, thi học HKI

SV, GV

-Rà soát lại việc thực hiện chương trình đào tạo HK I năm 2, 3, 4.

Trinh

-SV năm 4 đại học, 3 cao đẳng chuẩn bị đi thực tập tốt nghiệp

SV, Tr.Khoa

-BM Lý thuyết-PPDH tự kiểm tra

C. Hằng

-Các hoạt động ngoại khoá theo kế hoạch 

SV, GV

-Các hoạt động khác theo kế hoạch của nhà trường

 

1/2021

-Sơ kết học kì I, triển khai kế hoạch học kì II

CB, GV

-Tr. Khoa kiểm tra tiến độ chương trình giảng dạy HKI

Tr.Khoa, Trinh

-Các hoạt động ngoại khoá theo kế hoạch 

SV, GV

-Phát bằng bằng tốt nghiệp các lớp KCQ

Tr.Khoa

-Các hoạt động khác theo kế hoạch của nhà trường

 

2/2021

-Nghỉ Tết Nguyên đán (31/1 – 21/2/2021)

SV, GV

-Dạy và học văn hoá theo thời khoá biểu các lớp CQ, KCQ

CBGV, SV

-SV năm cuối đi thực tập tốt nghiệp

Phó Tr.Khoa, SV

-Các BM dự giờ, thăm lớp, sinh hoạt chuyên môn

GV, Tr.BM

-Hoàn thành kết quả điểm thi HK I

Trinh, Linh

-Đăng kí đề tài NCKH cấp cơ sở 2021-2022

GV, SV

-BM Phát triển KN tự kiểm tra

T. Tặc

-Các hoạt động ngoại khoá theo kế hoạch 

SV, GV

-Các hoạt động khác theo kế hoạch của nhà trường

 

3/2021

-Dạy và học văn hoá theo thời khoá biểu của các lớp CQ, KCQ

SV, GV

-Các BM dự giờ, thăm lớp, sinh hoạt chuyên môn

GV, các Tr.BM

-BM. Lý thuyết TA tự kiểm tra

C. Diệu

-Các hoạt động ngoại khoá theo kế hoạch 

SV, GV

-Các hoạt động khác theo kế hoạch của nhà trường

 

4/2021

-Kết thúc chương trình học HK II, năm 2, 3

SV, GV

-SV năm cuối hoàn thành và nộp hồ sơ thực tập tốt nghiệp

SV, Trinh

-Chấm sản phẩm thực tập TN

GV, Tr. Khoa, Trinh

-Tổng kết thực tập TN

Tr.BM.PP, Tr.Khoa, Trinh

-Tổ chức xét duyệt thuyết minh đề tài cơ sở 2021-2022

GV, SV

-BM Phát triển KN tự kiểm tra

T. Tặc

-Các hoạt động ngoại khoá theo kế hoạch 

SV, GV

-Các hoạt động khác theo kế hoạch của nhà trường

 

5/2021

-Hoàn thành chương trình dạy và học HK II, thi HKII

SV, GV

-Lập kế hoạch dạy các lớp KCQ đợt hè

Tr.Khoa

-BM. Lý thuyết TA tự kiểm tra

C. Hằng

-Các hoạt động ngoại khoá theo kế hoạch 

SV, GV

-Báo cáo nghiệm thu các đề tài NCKH cơ sở 2020-2021

Các chủ nhiệm đề tài

-Mở lớp ôn tập tham gia kì thi đánh giá năng lực ngoại ngữ cho SV năm cuối

Tr.Khoa, GV

-Các hoạt động khác theo kế hoạch của nhà trường

 

6/2021

-Thi HK II

SV, GV

-Xét tốt nghiệp cao đẳng, đại học chính quy

Tr.BM, Tr.Khoa

-Giảng dạy theo thời khoá biểu các lớp KCQ

GV

-Tr. Khoa tự kiểm tra

Tr.Khoa

-Tổng kết năm học, dự kiến phân công giảng dạy năm học 2021-2022

CBGV

-Phổ biến lịch nghỉ hè, học hè cho SV

Linh, Trinh

Tham gia kì thi THPT quốc gia

 

7/2021

-Triển khai kế hoạch học kì hè (III)

 

                                                                                                    TRƯỞNG KHOA

 
  

 

 
 

THÔNG BÁO

 

 

 

 

 

THÔNG BÁO DThU

Thông báo về việc tổ chức họp hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp bộ đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ mã số B2019.SPD.04 do TS Hà Danh Đức làm chủ nhiệm(07/05/2021)
Thông báo về việc tổ chức họp hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp bộ đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ mã số B2019.SPD.562.07 do PGS.TS Trần Quốc Trị làm chủ nhiệm(07/05/2021)
Thông báo số 1 tổ chức hội thảo khoa học "Nâng cao hiệu quả hoạt động bồi dưỡng theo hình thức trực tuyến" của Trường Đại học Đồng Tháp(29/03/2021)
Thông báo tuyển sinh trình độ đại học, hình thức vừa làm vừa học năm 2021(16/03/2021)
Thông báo mở lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy bằng hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến theo nhu cầu người học(22/02/2021)