Tiếng Việt   Tiếng Anh   
 
KHOA SP NGOẠI NGỮ TỔ CHỨC NHÂN SỰ
Giới thiệu
Tổ chức nhân sự
Kế hoạch hoạt động
Thông báo
Tin hoạt động
Biểu mẫu
Tài liệu tham khảo
Thời khóa biểu
Bảng điểm
Bảng điểm LT-B2
Công đoàn

LIÊN KẾT CÁC ĐƠN VỊ
 
 
LỊCH ÂM - DƯƠNG 
TÌM KIẾM THÔNG TIN
Lượt truy cập thứ : 461882

 

 
 
 
 
 
TS. Huỳnh Thị Nhĩ

  Email: htnhi@dthu.edu.vn Giảng viên

 
 
TS. Đỗ Minh Hùng

Trưởng Khoa Email: dmhung@dthu.edu.vn Giảng viên chính
 

 

 
ThS. Thái Thị Kim Diệu
  Email: ttkdieu@dthu.edu.vn Giảng viên
 
TS. Hồ Mỹ Huyền
  Email: hmhuyen@dthu.edu.vn Giảng viên
 
 
ThS. Bùi Thị Kim Hằng
Trưởng Bộ môn Email: btkhang@dthu.edu.vn Giảng viên chính
 
ThS. Nguyễn Văn Tám
  Email: nvtam@dthu.edu.vn Giảng viên chính
 
ThS - NCS. Trần Thanh Tâm
  Email: tttam@dthu.edu.vn Giảng viên
 
TS. Phan Ngọc Thạch
 Phó Trưởng khoa Email: pnthach@dthu.edu.vn Giảng viên
 
 
 
ThS. Phạm Văn Tặc
Phó Trưởng Bộ môn Email: pvtac@dthu.edu.vn Giảng viên
 
ThS. Trần Thị Hiền
  Email: tthien@dthu.edu.vn Giảng viên
 
ThS. Lê Nhựt Long
  Email: lnlong@dthu.edu.vn Giảng viên
 
 |  1  [2 |  
 

THÔNG BÁO