Tiếng Việt   Tiếng Anh   
 
KHOA NGOẠI NGỮ GIỚI THIỆU
Giới thiệu
Tổ chức nhân sự
Kế hoạch hoạt động
Thông báo
Tin hoạt động
Biểu mẫu
Đoàn TN - Hội SV
Chương trình đào tạo
Thông tin việc làm
Quyết định - Quy định
Công đoàn
Tài liệu tham khảo

ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC DThU
 
 
 
LỊCH ÂM - DƯƠNG 
TÌM KIẾM THÔNG TIN
Lượt truy cập thứ : 1559650

 


 

1. Lịch sử hình thành và phát triển

Khoa Ngoại ngữ, Trường Đại học Đồng Tháp được hình thành trên cơ sở Khoa Ngoại ngữ, Trường Cao đẳng sư phạm Đồng Tháp và chính thức tuyển sinh hệ đại học chuyên ngành Sư phạm Tiếng Anh vào năm học 2003-2004.

Đến năm học 2013 – 2014 Khoa đổi tên thành “khoa Sư phạm Ngoại ngữ”, theo Quyết định số 273/QĐ-ĐHĐT ngày 9 tháng 5 năm 2013 của Hiệu trưởng Trường ĐH Đồng Tháp.

Đến năm học 2020 - 2021 Khoa đổi tên thành "khoa Ngoại ngữ", theo Nghị quyết số 11/NQ-HĐT, ngày 5 tháng 11 năm 2020 của Hội đồng trường, Trường Đại học Đồng Tháp.

 

2. Chức năng, nhiệm vụ

-Xây dựng và phát triển chương trình, kế hoạch đào tạo và bồi dưỡng các trình độ cao đẳng và đại học các chuyên ngành ngoại ngữ.

-Tổ chức, quản lí quy trình đào tạo, đảm bảo chất lượng, nội dung, phương pháp đào tạo, đổi mới phương pháp giảng dạy, học tập các bộ môn ngoại ngữ.

-Tổ chức biên soạn giáo trình, bài giảng, tài liệu học tập, tài liệu tham khảo cho các bộ môn ngoại ngữ theo quy định của nhà trường, của ngành.

-Tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học – công nghệ phục vụ cho công tác đào tạo, bồi dưỡng giáo viên ngoại ngữ phổ thông các cấp cho khu vực đồng bằng sông Cửu Long và các tỉnh khác ngoài khu vực.

-Tham gia các hoạt động dịch vụ liên quan đến các chương trình đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ.

 

3. Cơ cấu tổ chức

- Gồm 3 tổ bộ môn:

     1. Bộ môn Sư phạm tiếng Anh  

     2. Bộ môn Ngôn ngữ Anh

     3. Bộ môn Ngôn ngữ Trung Quốc

- Trưởng khoa: Tiến sĩ. Phan Ngọc Thạch

- Phụ trách bộ môn Sư phạm tiếng Anh: TS. Phan ngọc Thạch   

- Phụ trách bộ môn Ngôn ngữ Anh: ThS. Nguyễn Thanh Huy

- Phụ trách bộ môn Ngôn ngữ Trung Quốc: ThS-GVC: Bùi Thị Kim Hằng

- Tổng số cán bộ, giảng viên cơ hữu: 29 (Phó Giáo sư: 01; Tiến sĩ: 04; Nghiên cứu sinh: 04; Thạc sĩ: 18; Cao học: 01; Đại học: 01).

- Tổng số sinh viên, học viên (chính quy, không chính quy): 2.938 (năm học 2021-2022).  

 

4. Các chuyên ngành đào tạo

- Sư phạm Tiếng Anh (ĐH chính quy, ĐH liên thông VLVH)

- Ngôn ngữ Anh

       Biên - phiên dịch (ĐH chính quy, ĐH văn bằng thứ 2)

       Tiếng Anh kinh doanh (ĐH chính quy)

       Tiếng Anh du lịch (ĐH chính quy)

- Ngôn ngữ Trung Quốc (ĐH chính quy, ĐH văn bằng thứ 2).

 

5. Danh hiệu đạt được

Năm

Danh hiệu

thi đua

Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định

2007

Tập thể Lao động Tiên tiến cấp cơ sở

Số 710/QĐ-ĐHSPĐT ngày 2 tháng 10 năm 2007; Trường Đại học Đồng Tháp

2008

Tập thể Lao động Tiên tiến cấp cơ sở

Số 517/QĐ-ĐHSPĐT ngày 12 tháng 9 năm 2008; Trường Đại học Đồng Tháp

2009

Tập thể Lao động Tiên tiến cấp cơ sở

Số 524/QĐ-ĐHĐT ngày 15 tháng 9 năm 2009; Trường Đại học Đồng Tháp

2011

Tập thể Lao động Tiên tiến cấp cơ sở

Số 536/QĐ-ĐHĐT ngày 22 tháng 8 năm 2011; Trường Đại học Đồng Tháp

2011

Tập thể Lao động xuất sắc

Số 309/QĐ-UBND.KT, ngày 5/5/2011; UBND tỉnh Đồng Tháp

2013

Tập thể Lao động xuất sắc

Số 372/QĐ-UBND.KT, ngày 6/8/2013; UBND tỉnh Đồng Tháp

2014

Tập thể Lao động xuất sắc

Số 4552/QĐ-BGDĐT, ngày 15/10/2014; Bộ GDĐT

2015

Tập thể Lao động Xuất sắc

Số 5039/QĐ-BGDĐT, ngày 03/11/2015; Bộ GDĐT

2017

Tập thể Lao động Xuất sắc

Số 3383/QĐ-BGDĐT, ngày 12/09/2017; Bộ GDĐT

2018

Tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Số 3460/QĐ-BGDĐT, ngày 13/09/2018; Bộ GDĐT

2019

Tập thể Lao động Xuất sắc

Số 4143/QĐ-BGDĐT, ngày 04/11/2019; Bộ GDĐT

 

2019

Đã có thành tích tiêu biểu Xuất sắc trong năm học 2018-2019

Cờ thi đua của Bộ Giáo dục – Đào tạo

2020

Tập thể Lao động Xuất sắc

Số 2020/QĐ – ĐHĐT ngày 27/10/2020; Trường Đại học Đồng Tháp

 

 
 

THÔNG BÁO

 

 

 

 

 

THÔNG BÁO DThU