Tiếng Việt   Tiếng Anh   
 
KHOA TÂM LÝ GD & QLGD ĐOÀN THỂ
Giới thiệu
Tổ chức nhân sự
Kế hoạch hoạt động
Đoàn thể
Công đoàn
Tin hoạt động
Thông báo

ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC DThU
 
 
 
LỊCH ÂM - DƯƠNG 
TÌM KIẾM THÔNG TIN
Lượt truy cập thứ : 652770

 


 Giới thiệu Ban chi ủy Chi bộ QLGD & TLGD nhiệm kỳ 2012-2015

          Chi ủy

v    Chi ủy thay mặt chi bộ thực hiện sự lãnh đạo của Đảng trên tất cả các mặt công tác của đơn vị.Mọi chủ trương,công tác lớn của đơn vị đều phải được chi ủy thảo luận,ra nghị quyết và lãnh đạo thực hiện.

v   Chi ủy lãnh đạo công tác của đơn vị và các tổ chức đoàn thể bằng nghị quyết, bằng vai trò của tổ chức Đảng và cá nhân đảng viên. Trách nhiệm của đơn vị và các đoàn thể quần chúng là cụ thể hóa nghị quyết của chi bộ để triển khai thực hiện, đồng thời chấp hành tuyệt đối sự lãnh đạo của chi ủy . Chi ủy thường xuyên kiểm tra việc thực hiện nghị quyết của Đảng đối với đảng viên và mọi thành viên trong đơn vị.

v   Chi ủy họp thường kỳ 1 tháng 1 lần trước phiên họp thường kỳ của chi bộ. Khi cần thiết có thể triệu tập họp Chi ủy đột xuất.

          Bí thư, phó Bí thư

v   Bí thư là người phụ trách và chịu trách nhiệm chính trong mọi hoạt động của chi bộ. Bí thư được quyền quyết định các công việc đột xuất giữa hai kỳ họp của chi ủy và báo cáo cho chi ủy trong phiên họp gần nhất.

v   Phó Bí thư phụ trách phần công việc được chi ủy phân công. Phó Bí thư được quyền thay Bí thư giải quyết công việc khi Bí thư đi vắng hoặc được Bí thư ủy quyền. Phó Bí thư được quyền ký tất cả các văn bản của chi ủy và chi bộ.

          Chi ủy viên

v   Chi ủy viên chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được chi ủy phân công, tham gia đầy đủ các buổi họp , thảo luận và biểu quyết các nội dung công việc của chi ủy.

v   Chi ủy viên có trách nhiệm đề xuất các chủ trương, giải pháp nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công, có trách nhiệm thông tin, truyền đạt các chỉ thị, nghị quyết của chi ủy và Đảng ủy cấp trên đến mỗi đảng viên.

v   Chi ủy viên được thông tin đầy đủ về tình hình chung của chi ủy, chi bộ và đơn vị, được quyền chất vấn hoạt động của chi ủy và chi bộ trên nguyên tắc tập trung dân chủ.

                   Ban chi ủy chi bộ QLGD & TLGD nhiệm kỳ 2015-2017 gồm 3 đồng chí:

                   Đ/c Huỳnh Mộng Tuyền                   Bí thư chi bộ

                   Đ/c Nguyễn Thị Xuân Đài       Phó bí thư chi bộ

                   Đ/c Nguyễn Ngọc Liễu Giao     Chi ủy viên 

 
 

THÔNG BÁO

 

   

 

       

 

   

 

   

 

    

THÔNG BÁO DThU