Tiếng Việt   Tiếng Anh   
 
KHOA TÂM LÝ GD & QLGD KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG
Giới thiệu
Tổ chức nhân sự
Kế hoạch hoạt động
Đoàn thể
Công đoàn
Tin hoạt động
Thông báo

ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC DThU
 
 
 
LỊCH ÂM - DƯƠNG 
TÌM KIẾM THÔNG TIN
Lượt truy cập thứ : 652735

 


Kế hoạch hoạt động năm học 2015 - 2016

Căn cứ vào định hướng và nhiệm vụ trọng tâm của trường Đại học Đồng Tháp năm học 2015 - 2016

Căn cứ vào tình hình thực tế chuẩn bị năm học mới của trường Đại học Đồng Tháp, tình hình thực tế của khoa Quản lý giáo dục – Tâm lý giáo dục: những thuận lợi, những khó khăn…, Khoa xây dựng và thực hiện nhiệm vụ năm học 2015 – 2016.

1. Chức năng nhiệm vụ chung của đơn vị được giao

1.1. Chức năng, nhiệm vụ

- Quản lý và đào tạo chuyên ngành đại học QLGD

- Quản lý và giảng dạy các học phần:

Tâm lý học và giáo dục học đại cương (sư phạm và ngoài sư phạm)

Tâm lý học và Giáo dục học tiểu học

Nhập môn khoa học giao tiếp

Quản lý HCNNQL ngành GD

Giảng dạy học phần Tâm lý học và giáo dục khi được mời (Tâm lý học xã hội, Tâm lý học phát triển, RLNVSP1,2 do các khoa mời giảng).

- Quản lý và giảng dạy các học phần trong chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên trong cơ sở giáo dục Cao đẳng và Đại học

- Quản lý và giảng dạy các chuyên đề trong chương trình bồi dưỡng cán bộ QLGD.

- Nghiên cứu khoa học: thực hiện đề tài, viết giáo trình, bài giảng, hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học, khóa luận tốt nghiệp, viết bài đăng trên tạp chí khoa học..

     - Học tập, bồi dưỡng để nâng cao trình độ chính trị; tư tưởng; phẩm chất đạo đức; chuyên môn, nghiệp vụ…cho cán bộ, giảng viên.

1.2. Cơ cấu tổ chức

- Trưởng khoa: 01

- Phó khoa: 01

- Tổ Bộ môn: 02 (Tổ Tâm lý học, Tổ Quản lý giáo dục và Giáo dục học)

- Cán bộ: 02

2. Những nhiệm vụ cụ thể

2.1. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng

- Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, các cuộc vận động "Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo"; thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 và Kế hoạch hành động của ngành Giáo dục về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo; thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Dân chủ - Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm”, xây dựng nếp sống văn hoá; thực hành tiết kiệm, cải cách thủ tục hành chính; thc hiện các cuộc vận động, phong trào của trung ương và địa phương phát động…

- Tiếp tục nâng cao ý thức tư tưởng chính trị cho các thành viên trong đơn vị, giữ vững lập trường; tư tưởng chính trị; tham gia đầy đủ các đợt sinh hoạt, các hoạt động chính trị khi nhà trường yêu cầu; Chấp hành nghiêm chỉnh các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà Nước.

- Quán triệt, nghiên cứu các quy chế đào tạo do Bộ GD và ĐT ban hành, nội quy và quy chế của nhà trường... đồng thời tổ chức thực hiện một cách nghiêm túc.

- Thường xuyên cập nhật thông tin chính trị, tình hình văn hóa, xã hội…qua họp khoa, họp chi bộ, tự học của cán bộ, giảng viên.

2.2. Công tác đào tạo

2.2.1. Xây dựng kế hoạch và tổ chức dạy học

     - Khoa xây kế hoạch hoạt động năm học, kế hoạch tháng của khoa, phát triển chương trình, kế hoạch tổ chức các hoạt động, sinh hoạt ngoại khóa chuyên đề…

- Tổ bộ môn xây dựng kế hoạch, phân công giảng dạy, xây dựng đề cương môn học, đề cương chi tiết, thảo luận thống nhất kế hoạch dạy học, trao đổi kinh nghiệm giảng dạy... Thông báo công khai cho sinh viên trước khi bắt đầu dạy học phần (1 tuần).

- Tất cả các giảng viên đều hoàn thành nhiệm vụ được nhà trường phân công đúng tiến độ, đúng chương trình…

- Hưởng ứng chủ trương của nhà trường, xu hướng dạy học hiện đại, đổi mới toàn diện quá trình dạy học, tinh giảm lý luận, tăng cường thực hành ứng dụng và liên hệ với thực tế, chú ý tăng cường rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp cho sinh viên…

- Cán bộ, giảng viên trong đơn vị tiến hành đổi mới phương pháp dạy học phát huy tính tích cực, độc lập, sáng tạo của sinh viên, ứng dụng phương tiện dạy học hiện đại, dạy cho sinh viên biết cách tự học.

- Cán bộ, giảng viên đều thực hiện đăng ký tiết dạy tốt trong các đợt thi đua. Mỗi giảng viên đăng ký ít nhất 2 tiết /học kỳ. Các tiết đã dự giờ đều có nhận xét, đánh giá rút kinh nghiệm. Qua đó, giảng viên rút kinh nghiệm để nâng cao trình độ tay nghề và trình độ chuyên môn của mình.

- Giảng viên thực hiện đảm bảo giờ giấc khi lên lớp, tư thế tác phong nghiêm túc, trang phục đúng quy định chung của nhà trường.

- Tăng cường sinh hoạt chuyên môn, cải tiến sinh hoạt chuyên đề cấp tổ, cấp khoa, cấp Tỉnh…

2.2.2. Công tác coi thi, chấm thi, ra đề thi

- Đổi mới cách ra đề thi, chú trọng vào việc hiểu, vận dụng kiến thức vào thực tiễn nghề nghiệp, đánh giá năng lực thực tiễn của sinh viên.

- Quản lý đề thi và thực hiện ra đề thi theo đúng quy định.

- Coi thi, chấm thi thực hiện nghiêm túc, công khai, không vi phạm quy định, đánh giá đúng năng lực của sinh viên.

- Thực hiện chấm độc lập, làm phách bí mật.

2.3. Công tác nghiên cứu khoa học

- Giảng viên đăng ký, thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học đã được phê duyệt (02 đề tài) và hướng dẫn sinh viên thực hiện nghiên cứu khoa học…

- Viết giáo trình, bài giảng

- Viết bài đăng trên tạp chí khoa học chuyên ngành

- Tham gia viết bài cho hội thảo khoa học trong và ngoài trường (ít nhất 01 bài/ CB-GV).

- Tham gia báo cáo các chuyên đề chuyên môn cấp Tổ (1-2 chuyên đề/tháng), Khoa,  Trường, ngoài trường….

=> Phấn đấu 80% giảng viên đủ giờ nghiên cứu khoa học.

2.4. Công tác cán bộ, học tập bồi dưỡng

- Quán triệt, chỉ đạo trong việc xây dựng đội ngũ của nhà trường là giảng viên đại học có phẩm chất đạo đức và lương tâm nghề nghiệp, có trình độ chuyên môn cao, có phong cách giảng dạy tiên tiến và hiện đại.

- Luôn tích cực sinh họat chuyên môn, dự giờ chia sẻ kinh nghiệm giữa các thành viên trong bộ môn.

- Các nghiên cứu sinh tiếp tục làm luận án, hoàn thành nhiệm vụ học tập (GV Đinh Ngọc Thắng, GV Nguyễn Thị Ngọc Hà).

- Tiếp tục hợp tác với các giảng viên của các trường đại học khác để học hỏi, trao đổi chuyên môn. Giảng viên cần tranh thủ đi dự giờ học tập khi có các giảng viên thỉnh giảng.

- Tích cực, chuyên cần tham gia các lớp bồi dưỡng ngoại ngữ, và hướng dẫn ứng dụng tin học cho giảng viên khi nhà trường tổ chức.

- Tất cả các cán bộ giảng viên đều thường xuyên tự học tập, nghiên cứu để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, giảng dạy tốt.

- Tranh thủ tạo điều kiện cho giảng viên tham dự hội thảo, tập huấn chuyên môn trong và ngoài nhà trường.

- Xây dựng đội ngũ đảm bảo phát triển Khoa bền vững…

2.5. Hoạt động Công đoàn và phong trào văn nghệ, thể dục, thể thao…

- Tích cực tham gia các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao của công đoàn và nhà trường phát động, góp phần tạo ra đời sống tinh thần lành mạnh trong cán bộ, giảng viên của Khoa.

- Tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo, quyên góp để giúp đỡ cá nhân trong trường có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, quyên góp tiền cùng với nhà trường để xây dựng nhà tình nghĩa.

=> Phần lớn giảng viên của khoa tích cực tham gia các hoạt động Công đoàn, Đoàn thanh niên…

3. Kiến nghị với nhà trường

- Nhà trường nên đưa ra mô hình đăng ký giảng viên nghiên cứu, giảng viên giảng dạy và có kết quả phản hồi thực hiện công việc này như thế nào. (Cô Tuyền)

4. Đăng kí danh hiệu thi đua của đơn vị

- Khoa QLGD - TLGD: Lao động xuất sắc

- Tổ Tâm lý học: Lao động xuất sắc

- Tổ QLGD & GDH: Lao động xuất sắc

- Số CB – GV đề nghị danh hiệu chiến sĩ thi đua: 10

 

- Số CB – GV đề nghị danh hiệu lao động tiên tiến: 01

 
 

THÔNG BÁO

 

   

 

       

 

   

 

   

 

    

THÔNG BÁO DThU