Tiếng Việt   Tiếng Anh   
 
KHOA TÂM LÝ GD & QLGD GIỚI THIỆU
Giới thiệu
Tổ chức nhân sự
Kế hoạch hoạt động
Đoàn thể
Công đoàn
Tin hoạt động
Thông báo

ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC DThU
 
 
 
LỊCH ÂM - DƯƠNG 
TÌM KIẾM THÔNG TIN
Lượt truy cập thứ : 568218

 

1.  Lịch sử hình thành
     -  Những năm (1980) mới thành lập trường Sư phạm cấp II Đồng Tháp, Bộ môn Tâm lý - Giáo dục được đặt chung với các môn  Sử - Địa, Chính trị, Thể dục thành tổ Tổng hợp. Các giáo viên Tâm lý - Giáo dục sinh hoạt trong tổ Tổng hợp. Tổ trưởng tổ Tổng hợp là đồng chí Lê Đình Dũng, giáo viên Tâm lý - Giáo dục.
    -  Năm 1985, tổ Môn chung là tên gọi mới thay thế cho Tổng hợp vì các giáo viên Sử Địa đã tách riêng. Tổ Môn chung trực thuộc Ban Giám Hiệu trường Cao đẳng Sư Phạm Đồng Tháp. Tổ Môn chung gồm Tâm lý - Giáo dục, Chính trị, Thể dục. Tổ trưởng là đồng chí Lê Đình Dũng.
    -  Năm 1986, tổ Môn chung còn Tâm Lý - Giáo dục và Thể dục, do đồng chí Nguyễn Thị Bé giáo viên Tâm lý - Giáo dục làm tổ trưởng.
    -  Năm 1987, tổ Tâm lý - Giáo dục được tách độc lập do nhóm giáo viên Thể dục đã tách riêng. Tổ Tâm lý giáo dục do đồng chí Nguyễn Thị Bé làm trưởng bộ môn.
    -  Năm 2003, trường Đại học Sư phạm Đồng Tháp được thành lập trên cơ sở nâng cấp trường CĐSP Đồng Tháp. Tổ Tâm lý - Giáo dục trực thuộc Ban Giám Hiệu
    - Tháng 8 năm 2006 Tổ Bộ môn Tâm lý giáo dục được nâng cấp thành khoa Tâm lý giáo dục & Quản lý giáo dục theo quyết định 264/QĐ-ĐHSPĐT ngày 25/07/2006 của hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Đồng Tháp, cho phù hợp với chức năng và nhiệm vụ của thời kỳ mới .
 
2. Chức năng nhiệm vụ:
    - Tổ chức quản lý chuyên môn và giảng dạy các học phần thuộc bộ môn Tâm lý - Giáo dục cho các hệ đào tạo, ngành đào tạo Sư phạm;
    - Quản lý chương trình đào tạo, kế hoạch đào tạo, học viên các lớp CBQL
    - Quản lý chương trình đào tạo, kế hoạch đào tạo , sinh viên lớp Quản lý văn hóa.
    - Quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên cho các ngành đào tạo Sư phạm.

 

» Quay lại trang trước
 

THÔNG BÁO