Tiếng Việt   Tiếng Anh   
 
KHOA TÂM LÝ GD & QLGD GIỚI THIỆU
Giới thiệu
Tổ chức nhân sự
Kế hoạch hoạt động
Đoàn thể
Công đoàn
Tin hoạt động
Thông báo

ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC DThU
 
 
 
LỊCH ÂM - DƯƠNG 
TÌM KIẾM THÔNG TIN
Lượt truy cập thứ : 688724

 


 1.Quá trình thành lập:

         Năm 2003, trường Đại học Sư phạm Đồng Tháp được thành lập trên cơ sở nâng cấp trường CĐSP Đồng Tháp. Tổ Tâm lý - Giáo dục trực thuộc Ban Giám Hiệu. Văn phòng tổ bộ môn được đặt tại: Lầu 01 nhà B1 trường ĐH Đồng Tháp

         Tháng 8 năm 2006 Tổ Bộ môn Tâm lý giáo dục được nâng cấp thành khoa Tâm lý giáo dục & Quản lý giáo dục theo quyết định 264/QĐ-ĐHSPĐT ngày 25/07/2006 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Đồng Tháp, cho phù hợp với chức năng và nhiệm vụ của thời kỳ mới .

         Tháng 05/2013 khoa Tâm lý giáo dục và Quản lý giáo dục đã được đổi tên thành khoa Quản lý giáo dục và Tâm lý giáo dục. Văn phòng khoa được đặt tại: Lầu 01, phòng 208 dãy B3 trường Đại học Đồng Tháp.

2. Chức năng, nhiệm vụ của Khoa Quản lý giáo dục và Tâm lý giáo dục

Chức năng:

- Khoa Quản lý giáo dục và Tâm lý giáo dục có chức năng quản lý và lãnh đạo cấp cơ sở trong trường Đại học Đồng Tháp.

- Tham mưu cho nhà trường về tổ chức nhân sự; chương trình nội dung, phương pháp giảng dạy, trang thiết bị phục vụ giảng dạy; đào tạo, bồi dưỡng các lớp Quản lý giáo dục, nghiệp vụ sư phạm,cán bộ quản lý giáo dục. Nghiên cứu ứng dụng thành tựu khoa học Tâm lý giáo dục, quản lý giáo dục và nâng cao chất lượng đào tạo bồi dưỡng và góp phần nâng cao chất lượng giáo dục.

* Nhiệm vụ:

- Phối hợp với phòng Đào tạo xây dựng và phát triển chương trình, kế hoạch đào tạo cho ngành Quản lý giáo dục; Bồi dưỡng các lớp nghiệp vụ sư phạm; Bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục; Quản lý và thực hiện giảng dạy các học phần Tâm lý học, giáo dục học, nhập môn khoa học giao tiếp, Quản lý hành chính nhà nước  cho sinh viên sư phạm...

- Quản lý đổi mới nâng cao chất lượng quá trình đào tạo: Chuẩn đầu ra, nội dung, phương pháp, phương tiện, đánh giá kết quả…

 - Tổ chức biên soạn giáo trình, bài giảng, tài liệu học tập, tài liệu tham khảo cho các bộ môn theo quy định của nhà trường, của ngành. Tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học phục vụ cho công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm và nâng cao chất lượng bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục.

- Thực hiện công tác cán bộ; đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ, giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức cho cán bộ giảng viên và học viên.

- Quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị do nhà trường giao để thực hiện có hiệu quả công tác đào tạo.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định cấp quản lý của khoa. 

 
 

THÔNG BÁO

 

   

 

       

 

   

 

   

 

    

THÔNG BÁO DThU

Kế hoạch hướng dẫn hệ thống kiến thức cho thí sinh dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1, năm 2019 của Trường Đại học Đồng Tháp, chuyên ngành Giáo dục Tiểu học, Ngôn ngữ Việt Nam(3/22/2019 11:13:00 AM)
Hình ảnh hoạt động trong chương trình tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp năm 2019 tại Trường Đại học Đồng Tháp(3/16/2019 2:55:00 PM)
Thông báo 250/TB-ĐHĐT về việc tham dự lễ công bố quyết định và trao "Huân chương Lao động" hạng nhì của Chủ tịch Nước, Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ, Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm đối với Lãnh đạo Trường(3/12/2019 9:51:00 AM)
Thông báo Dự kiến chương trình Khảo sát sơ bộ của đoàn chuyên gia Đánh giá ngoài Chương trình đào tạo(3/12/2019 8:47:00 AM)
Kế hoạch hướng dẫn học bổ sung kiến thức và hệ thống kiến thức cho thí sinh dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1, năm 2019 của Trường Đại học Đồng Tháp(3/8/2019 3:04:00 PM)