Tiếng Việt   Tiếng Anh   
 
PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ TỔ CHỨC NHÂN SỰ
Giới thiệu
Tổ chức nhân sự
Kế hoạch hoạt động
Quy trình
Biểu mẫu

ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC DThU
 
 
 
LỊCH ÂM - DƯƠNG 
TÌM KIẾM THÔNG TIN
Lượt truy cập thứ : 527833

 

ThS.NCS. Trương Tấn Đạt

Trưởng phòng 
  Email: ttdat@dthu.edu.vn
    Thạc sĩ - Giảng viên

 
Bùi Văn Diễn

 
  Email: buivandien88@gmail.com
              bvdien@dthu.edu.vn
    Cử nhân - Chuyên viên

 
Phan Thanh Kiều

 
    Cử nhân - Chuyên viên

 
Hồ Minh Quang

 
    Cử nhân - Chuyên viên

 
 

THÔNG BÁO