Tiếng Việt   Tiếng Anh   
 
PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ VÀ CTĐ TỔ CHỨC NHÂN SỰ
Giới thiệu
Tổ chức nhân sự
Kế hoạch hoạt động
Quy trình
Biểu mẫu
Văn bản quy phạm pháp luật

ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC DThU
 
 
 
LỊCH ÂM - DƯƠNG 
TÌM KIẾM THÔNG TIN
Lượt truy cập thứ : 652731

 


  Trưởng phòng 
    Thạc sĩ - NCS

 

2. Võ Thị Thanh Lan
  Phó trưởng phòng
    Thạc sĩ

 

3. Hồ Minh Quang
  Phó trưởng phòng
    Thạc sĩ

 

4. Nguyễn Thành Nghĩa
  Chuyên viên
    Thạc sĩ

 

5. Lê Thị Bích Tuyền
  Chuyên viên
    Cử nhân

 

6. Phan Thanh Kiều
  Chuyên viên
    Cử nhân

 

7. Nguyễn Thị Ngọc Chi
  Chuyên viên
    Thạc sĩ  

 

  Chuyên viên
    Cử nhân 

 

9. Nguyễn Thị Hồng Uyên
  Chuyên viên
    Cử nhân

 
 

THÔNG BÁO

 

 

 

 

 

THÔNG BÁO DThU