Tiếng Việt   Tiếng Anh   
 
PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ VÀ CTĐ GIỚI THIỆU
Giới thiệu
Tổ chức nhân sự
Kế hoạch hoạt động
Quy trình
Biểu mẫu
Sổ tay giảng viên
Văn bản quy phạm pháp luật

ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC DThU
 
 
 
LỊCH ÂM - DƯƠNG 
TÌM KIẾM THÔNG TIN
Lượt truy cập thứ : 1237634

 

    Phòng Tổ chức cán bộ và Công tác Đảng được thành lập theo Quyết định số 124/QĐ-ĐHĐT ngày 21/3/2018 về việc phê duyệt Đề án tái cấu trúc các đơn vị trực thuộc Trường Đại học Đồng Tháp nhiệm kỳ 2017 – 2022 và Quyết định số 125/QĐ-ĐHĐT ngày 21 tháng 3 năm 2018 về việc cơ cấu tổ chức bộ máy Trường Đại học Đồng Tháp nhiệm kỳ 2017 – 2022, trên cơ sở sáp nhập Phòng Tổ chức cán bộ và Văn phòng Đảng - Đoàn.

   Phòng có 10 viên chức, gồm một Trưởng phòng, 02 Phó trưởng phòng đều có trình độ thạc sĩ, 07 chuyên viên trong đó có 03 thạc sĩ và 04 cử nhân (01 người đang học Cao học). Có 08 viên chức được đào tạo từ ngành Sư phạm. Các viên chức của phòng đều được tập huấn hoặc đào tạo ngắn hạn về nghiệp vụ quản lý; Phần lớn các thành viên của phòng đều là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam (9/10).

   Cơ sở vật chất: Phòng được cấp 03 phòng làm việc với 10 bàn làm việc riêng cho từng cá nhân; mỗi cá nhân đều được trang bị máy vi tính và các trang thiết bị cần thiết phục vụ yêu cầu công việc.

1. Chức năng

   - Tham mưu cho Hiệu trưởng và chịu trách nhiệm tổ chức, triển khai, quản lý công tác tổ chức, cán bộ theo quy định của pháp luật và của Nhà trường.

   - Là đầu mối nối liền giữa các chi bộ với Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Nhà trường.

   - Chức năng tham mưu, giúp cho Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy tổ chức, điều hành, xử lý công việc hàng ngày của Đảng bộ; làm trung tâm thông tin và tham mưu tổng hợp phục vụ Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy ra các quyết định, nghị quyết và kiểm tra việc thực hiện các văn bản đã ban hành.

2. Nhiệm vụ

   - Đề xuất các phương án quy hoạch, xây dựng và kiện toàn bộ máy, cơ cấu, chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị, mối quan hệ giữa các đơn vị trong Trường;

   - Phối hợp với các đơn vị trong công tác quy hoạch, đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, viên chức;

   - Lập kế hoạch nhu cầu biên chế và phương án phân phối chỉ tiêu cho các đơn vị hàng năm trình Hiệu trưởng phê duyệt. Tổ chức thực hiện tuyển dụng cán bộ viên chức, tham mưu cho Hiệu trưởng các văn bản về việc ký kết các hợp đồng lao động dài hạn. Ký hợp đồng lao động vụ việc, lao động của các viện và trung tâm phục vụ nhu cầu công tác của Trường theo uỷ quyền của Hiệu trưởng;

   - Tư vấn về nhân sự để Hiệu trưởng ra quyết định bổ nhiệm các chức vụ. Tham mưu các văn bản về tổ chức nhân sự trình Hiệu trưởng xem xét ban hành;

   - Hướng dẫn và kiểm tra các đơn vị trong Trường về công tác tổ chức nhân sự; công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật, chế độ chính sách cho viên chức và người lao động trong Trường;

   - Tham gia đánh giá viên chức hàng năm; công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật viên chức; giải quyết các thủ tục nâng bậc lương, phụ cấp, nghỉ hưu, thôi việc, đi học tập, đào tạo ở trong và ngoài nước theo quy định hiện hành; tham mưu đề nghị kéo dài thời gian công tác đối với viên chức đến tuổi nghỉ hưu;

   - Quản lý hồ sơ, lý lịch cán bộ, viên chức và lao động hợp đồng;

   - Kết hợp với các đơn vị liên quan trong công tác bảo vệ chính trị nội bộ, an ninh trật tự và dân quân tự vệ trong Trường;

   - Tổ chức thực hiện các chế độ chính sách đối với cán bộ, viên chức. Chủ trì phổ biến các chế độ chính sách mới cho cán bộ viên chức;

   - Phối hợp với các đơn vị liên quan trong công tác đảm bảo quyền lợi cho người lao động về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các chế độ chính sách khác. Phối hợp với Phòng Kế hoạch - Tài chính, Phòng Hành chính - Tổng hợp trong việc phân phối các nguồn thu ngoài ngân sách cho cán bộ viên chức, lao động hợp đồng dài hạn theo quy định của Trường.

   - Giúp Đảng ủy tổ chức, điều hành, xử lý công việc hàng ngày theo nhiệm vụ được phân công.

   - Nghiên cứu, tổng hợp, xử lý thông tin và đề xuất biện pháp giải quyết, tham mưu Đảng ủy quyết định về hoạt động của Đảng bộ theo trọng tâm được xác định trong từng thời gian, hoặc phát sinh đột xuất.

   - Làm công tác hành chính: văn thư, lưu trữ, khai thác và tổ chức bảo mật các tài liệu, văn kiện của cấp ủy.

   - Quản lý tài chính, tài sản thuộc Văn phòng.   

 

» Quay lại trang trước
 

THÔNG BÁO

 

 

 

 

 

THÔNG BÁO DThU

Thông báo số 2 về thời gian và hình thức tổ chức hội thảo khoa học quốc tế "Nghiên cứu về khoa học tự nhiên và môi trường trong giai đoạn hiện nay"(23/12/2020)
Thông báo về việc thay đổi thời gian khai giảng đối với các lớp tuyển sinh đào tạo theo hình thức vừa làm vừa học đợt 2, năm 2020(11/12/2020)
Nghị quyết của Hội đồng Trường về việc bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng Hồ Văn Thống(27/11/2020)
Nghị quyết của Hội đồng Trường về việc bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng Cao Dao Thép(27/11/2020)
Thông báo chỉ tiêu và điểm xét tuyển bổ sung đợt 2 tuyển sinh trình độ đại học;Trình độ cao đẳng ngành Giáo dục mầm non bằng phương thức xét tuyển kết quả thi THPT năm 2020(30/10/2020)