Tiếng Việt   Tiếng Anh   
 
PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ GIỚI THIỆU
Giới thiệu
Tổ chức nhân sự
Kế hoạch hoạt động
Quy trình
Biểu mẫu

ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC DThU
 
 
 
LỊCH ÂM - DƯƠNG 
TÌM KIẾM THÔNG TIN
Lượt truy cập thứ : 542289

 

 

Phòng Tổ chức cán bộ (TCCB) được thành lập theo Quyết định số 201/QĐ-ĐHSPĐT ngày 26/6/2006 trên cơ sở tách bộ phận Tổ chức ra khỏi phòng Tổ chức - Hành chính.
1.  Chức năng:
      Tham mưu cho Hiệu trưởng và chịu trách nhiệm tổ chức triển khai, quản lý công tác tổ chức,
      cán bộ theo quy định của pháp luật và quy định của nhà trường.
2.  Nhiệm vụ:
    -  Xây dựng quy hoạch phát triển tổ chức bộ máy, cán bộ và nguồn nhân lực cho toàn trường và từng đơn vị trực thuộc trong trường.
    -  Phối hợp với các đơn vị trong công tác quy hoạch, đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, viên chức.
    -  Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác xây dựng tổ chức bộ máy, cán bộ và phát triển nguồn nhân lực theo quy hoạch đã được phê duyệt.
    -  Tư vấn về nhân sự để Hiệu trưởng ra quyết định bổ nhiệm các chức vụ; quyết định tuyển dụng nhân sự.
    -  Hướng dẫn và kiểm tra các đơn vị trong trường về công tác tổ chức, quản lý nhân sự; thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động.
    -  Tham gia đánh giá viên chức hàng năm và tham mưu xem xét kỷ luật cán bộ, viên chức và người lao động vi phạm kỷ luật.
    -  Giải quyết thủ tục nâng bậc lương, phụ cấp, nghỉ hưu, thôi việc, đi học tập đào tạo, bồi dưỡng trong và ngoài nước theo quy định hiện hành.
    -  Quản lý hồ sơ, lý lịch cán bộ, viên chức và người lao động hợp đồng.
    -  Kết hợp với các đơn vị liên quan trong công tác bảo vệ chính trị nội bộ, an ninh trật tự và dân quân tự vệ trong trường.
    -  Phối hợp với các đơn vị liên quan trong việc bảo đảm quyền lợi cho người lao động về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các chế độ, chính sách đối với cán bộ, viên chức. Chủ trì phổ biến chế độ chính sách mới cho cán bộ, viên chức và người lao động.

 

» Quay lại trang trước
 

THÔNG BÁO