Tiếng Việt   Tiếng Anh   
 
PHÒNG HÀNH CHÍNH- TỔNG HỢP KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG
Giới thiệu
Quy trình - Quy định
Tổ chức nhân sự
Kế hoạch hoạt động

ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC DThU
 
 
 
LỊCH ÂM - DƯƠNG 
TÌM KIẾM THÔNG TIN
Lượt truy cập thứ : 670966

 

Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2018

 Để chủ động trong lãnh đạo, điều hành. Trường Đại học Đồng Tháp xây dựng kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2018

 
 

THÔNG BÁO

 

 

 

 

 

THÔNG BÁO DThU