Tiếng Việt   Tiếng Anh   
 
KHOA SP KHOA HỌC XÃ HỘI GIỚI THIỆU
Giới thiệu
Tổ chức nhân sự
Quy trình, kế hoạch đào tạo
Chi bộ
Đoàn thể
Nghiên cứu Khoa học
Biểu mẫu, văn bản pháp quy
Quản lý sinh viên
Tin hoạt động
Thư viện số

ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC DThU
 
 
 
LỊCH ÂM - DƯƠNG 
TÌM KIẾM THÔNG TIN
Lượt truy cập thứ : 1306747

 


1. GIỚI THIỆU CHUNG

Khoa Sư phạm Khoa học xã hội được thành lập theo Nghị quyết số 11/NQ-HĐT ngày 05 tháng 11 năm 2020 của Hội đồng Trường Đại học Đồng Tháp về việc Cơ cấu tổ chức bộ máy các đơn vị thuộc và trực thuộc trường Đại học Đồng Tháp, giai đoạn 2020 - 2023 trên cơ sở tách, nhập Bộ môn Tâm lý học - Giáo dục học từ Khoa Giáo dục về Khoa Sư phạm Sử - Địa và Giáo dục chính trị. 

Hiện nay Khoa Sư phạm Khoa học xã hội có 31 cán bộ - giảng viên với 01 phó giáo sư, 11 tiến sĩ và 20 thạc sĩ tham gia đào tạo 03 chuyên ngành cử nhân sư phạm (Lịch sử, Địa lí, Giáo dục Chính trị) và quản lý 01 chuyên ngành đào tạo thạc sỹ Lịch sử Việt Nam. Cơ cấu tổ chức của Khoa gồm có với 04 Bộ môn trực thuộc:

- Bộ môn Tâm lý - Quản lý giáo dục;

- Bộ môn Giáo dục chính trị;

- Bộ môn Lịch sử;

- Bộ môn Địa lí.

2. CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ

2.1. Chức năng

Khoa Sư phạm Khoa học xã hội có chức năng quản lý hành chính cấp cơ sở theo quy định của Điều lệ trường Đại học và phân cấp quản lý của Hiệu trưởng Trường Đại học Đồng tháp, cụ thể là:

- Quản lý cán bộ, giảng viên và sinh viên trong khoa thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của cơ quan và đơn vị.

- Quản lý chương trình, nội dung, phương pháp đào tạo, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ đào tạo trình độ đại học các ngành: Giáo dục Chính trị, Địa lí và Lịch sử.

- Quản lý các hoạt động khoa học - công nghệ.

2.2. Nhiệm vụ

- Quản lý cán bộ, giảng viên, các bộ môn, sinh viên hệ chính qui, không chính qui và hệ liên thông của Khoa. Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, giảng viên của Khoa. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, giảng viên và sinh viên thuộc Khoa.

- Xây dựng chương trình, mục tiêu đào tạo các ngành Giáo dục Chính trị, Địa lí và Lịch sử.

- Tổ chức quản lý và thực hiện chương trình đào tạo, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của sinh viên các lớp hệ chính qui và không chính qui tại trường và các cơ sở liên kết đào tạo theo chức năng.

- Tổ chức giảng dạy các học phần thuộc khoa học Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh; các học phần thuộc nhóm ngành Tâm lý học, Giáo dục học, Quản lý giáo dục và các phân môn thuộc chuyên ngành Giáo dục chính trị, Địa lí và Lịch sử cho sinh viên các lớp chính qui, không chính qui hệ trung cấp, cao đẳng và đại học tại Trường và các cơ sở liên kết khác.

- Tổ chức biên soạn giáo trình, bài giảng, tài liệu học tập, tài liệu tham khảo cho các môn học thuộc ngành Giáo dục Chính trị, Địa lí và Lịch sử theo quy định của Nhà trường và của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học phục vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng cho tỉnh Đồng Tháp và các tỉnh vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Tham gia và tổ chức các hội nghị, hội thảo khoa học - công nghệ cấp cơ sở, khu vực, quốc gia theo kế hoạch.

- Quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị do nhà trường giao để thực hiện có hiệu quả công tác đào tạo.

-  Phối hợp và thực hiện các nhiệm vụ khác do Nhà trường phân công.

 
 

THÔNG BÁO

 
TRÍCH DANH MỤC GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO CẤP IV TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC (ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN) THEO THÔNG TƯ 24/2017/TT-BGDĐT

 download here

 
THÔNG TIN KHẢO SÁT VIỆC LÀM CỦA SINH VIÊN KHOA SP SỬ-ĐỊA VÀ GDCT TỪ 2015-2019

 Link download files

Dữ liệu khảo sát năm 2015

Dữ liệu khảo sát năm 2016

Dữ liệu khảo sát năm 2017

Dữ liệu khảo sát năm 2018

Dữ liệu khảo sát năm 2019

 

 
THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2021 CỦA ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP
 
LỊCH THI HỌC KỲ HÈ (2018-2019) CÁC LỚP KCQ

Xem chi tiết tại đây!

 
TRÍCH DANH MỤC GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO CẤP IV TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC (ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN) THEO THÔNG TƯ 24/2017/TT-BGDĐT

 Click here to DOWNLOAD file!

THÔNG BÁO DThU

Thông báo về việc tổ chức họp hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp bộ đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ mã số B2019.SPD.04 do TS Hà Danh Đức làm chủ nhiệm(07/05/2021)
Thông báo về việc tổ chức họp hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp bộ đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ mã số B2019.SPD.562.07 do PGS.TS Trần Quốc Trị làm chủ nhiệm(07/05/2021)
Thông báo số 1 tổ chức hội thảo khoa học "Nâng cao hiệu quả hoạt động bồi dưỡng theo hình thức trực tuyến" của Trường Đại học Đồng Tháp(29/03/2021)
Thông báo tuyển sinh trình độ đại học, hình thức vừa làm vừa học năm 2021(16/03/2021)
Thông báo mở lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy bằng hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến theo nhu cầu người học(22/02/2021)