Tiếng Việt   Tiếng Anh   
 
PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG
Giới thiệu
Tổ chức nhân sự
Kế hoạch hoạt động
Biểu mẫu thanh toán
Hoạt động Công đoàn

ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC DThU
 
 
 
LỊCH ÂM - DƯƠNG 
TÌM KIẾM THÔNG TIN
Lượt truy cập thứ : 527837

 


 

KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2017 - 2018

I.   PHƯƠNG HƯỚNG CHUNG:

- Quản lý thu- chi tài chính theo đúng qui trình ISO 9001-2008

- Tập trung quản lý tốt nguồn thu, thu đúng, thu đủ và nộp đầy đủ số thu vào KBNN, ngân hàng theo đúng qui định của nhà nước.

- Thực hiện chi tiêu tiết kiệm, hiệu quả, chi đúng qui chế chi tiêu nội bộ và các định mức chi tiêu do nhà nước ban hành.

- Tăng cường kiểm tra công tác quản lí tài chính, tài sản theo đúng pháp luật qui định.

- Xây dựng Qui chế chi tiêu nội bộ theo NĐ 16.

- Xây dựng nội bộ đoàn kết, làm việc tận tụy, thái độ phục vụ vui vẽ, lịch sự, kiên quyết đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực, tham ô,lãng phí. Chấp hành tốt các chế độ, chính sách pháp luật.

     II.   NHIỆM VỤ CỤ THỂ:

1-Công tác thu :

Thực hiện thu phí, lệ phí đúng qui định, nộp số thu được hàng tuần vào kho bạc, thu qua ngân hàng chuyển vào kho bạc vào cuối mỗi học kỳ.

Tiếp tục duy trì hình thức thu học phí qua ngân hàng kết hợp thu trực tiếp tại các Khoa đào tạo. Áp dụng cơ chế thu trước học phí tạm tính 1 học kì sau đó SV đăng kí môn học trừ dần cho đến hết từng học kì.

            Thực hiện thu Hợp đồng liên kết đào tạo, dịch vụ qua ngân hàng.

            Tất cả các khoản thu  đều cấp biên lai hoặc Phiếu thu theo đúng qui định.

2. Công tác chi và quản lí tài chính:

2.1 Công tác thanh toán:

Chi trả các khoản thu nhập qua tài khoản ATM và quản lí thuế thu nhập cá nhân đúng luật thuế hiện hành.

Chi lương hàng tháng kì 1 trước ngày 10 và kì 2 trước ngày 20.

Thanh toán Công tác phí, chi phí CB đi học mỗi tháng ít nhất 1 đợt.

Thanh toán tạm ứng các đơn vị không để tồn đọng qua tuần.

Thanh toán chi phí giảng dạy, học bổng SV chậm nhất không quá 5 ngày làm việc kể từ khi Phòng  Đào tạo, Phòng Công tác sinh viên chuyển hồ sơ thanh toán đến KT thanh toán.

Thanh toán các chế độ CBGV theo đúng qui chế chi tiêu nội bộ và định mức do Nhà nước ban hành.

Tăng cường công tác kiểm tra chứng từ thanh toán theo đúng chế độ kế toán.

2.2 Sổ sách kế toán:

Mở đầy đủ sổ sách kế toán theo chế độ kế toán HCSN hiện hành.

Ghi chép sổ sách kế toán đúng qui định của Chế độ kế toán.

Bảo quản, lưu trữ đúng qui định  về chế độ lưu trử chứng từ sổ sách kế toán.

 

2.3 Lập Dự toán và Báo cáo quyết toán:

Lập Dự toán hàng năm đầy đủ, kịp thời đúng qui định nhà nước.

Lập báo cáo tài chính hàng năm, báo cáo chuyên đề, các báo cáo theo yêu cầu cấp trên đúng thời gian qui định. 

2.4 Quản lí tài sản:

Thực hiện mua sắm, quản lí, kiểm kê và thanh lí theo đúng qui trình.

Tăng cường giám sát việc mua sắm ngay từ khâu lập kế hoạch cho đến mua sắm đảm bảo đúng chất lượng hàng hóa, giá cả hợp lý.

Phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức mua sắm đúng luật đấu thầu.

Phối hợp các  đơn vị liên quan thực hiện tốt công tác quản lí tài sản, chú ý dán mã tài sản, Phiếu kiểm kê và Phiếu thu hồi tài sản hư hỏng.

Thường xuyên cập nhật tăng giảm tài sản phát sinh.

2.5 Công tác thủ quỹ:

            Thu chi tiền quỹ đúng qui trình.

Nộp tiền thu học phí vào kho bạc thường xuyên hàng tuần, hàng tháng.

Bảo quản tiền quỹ đúng qui định, không để tồn quỹ tiền mặt tại két nhiều.

2.6 Công tác tổng hợp:

Cập nhật chứng từ kế toán hàng ngày.

Nhập dữ liệu kế toán trên phần mềm đúng qui định nhà nước hiện hành.

Kiểm tra chứng từ kế toán đầy đủ, đúng chế độ. Bảo quản lưu trữ đúng qui định.

In sổ sách kế toán đầy đủ.

Thường xuyên đối chiếu số liệu tổng hợp với kế toán chi tiết hàng tháng.

2.7 Công tác quản lý thu chi dịch vụ:

Đôn đốc các hoạt động dịch vụ nộp tiền đúng hạn.

Công khai kết quả hoạt động dịch vụ hàng năm trong báo cáo tài chính năm.

Thực hiện nghĩa vụ thuế các hoạt động dịch vụ theo dúng pháp luật thuế qui định.

2.8 Công tác kiểm tra:

Thường xuyên thực hiện tự kiểm tra các phần hành kế toán về thực hiện nhiệm vụ chuyên môn,  tinh thần phục vụ, ý thức chấp hành pháp luật…

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động có thể phát sinh tiêu cực như mua sắm, sửa chữa, thuê mướn…

Tăng cường kiểm tra dư nợ tạm ứng, nợ học phí, nợ hợp đồng liên kết đào tạo, kiểm tra chứng từ chi tiêu theo đúng chế độ kế toán.

Kiểm tra thực hiện các báo cáo định kỳ theo đúng thời gian qui định.

Tham gia các đoàn kiểm tra theo quyết định của Hiệu trưởng.

2.9 Công khai tài chính:

Thực hiện công khai dự toán, quyết toán hàng năm trên mạng nội bộ.

Công khai thu, chi tài chính trên Website của trường theo đúng mẫu do Bộ Giáo dục và Đào tạo qui định hàng năm.

Công khai thu nhập qua thẻ ATM thường xuyên hàng tháng.

Công khai mua sắm tài sản, XDCB theo đúng qui định hiện hành.

2.10  Một số công tác khác:

Thường xuyên tiếp thu và đề xuất bổ sung qui chế chi tiêu nội bộ hàng năm cho phù hợp tình hình tài chính nhà trường.

Bổ sung một số qui trình trong công tác thanh toán tài chính.

Thực hiện nghiêm chế độ báo cáo hàng tháng, báo cáo học kì và năm học.

Tạo điều kiện thuận lợi các CB trong đơn vị học nâng cao chuyên môn và ngoại ngữ.

Chấp hành tốt đường lối của Đảng, chủ trương, chính sách, pháp luật của nhà nước, các qui định của nhà trường.

Thực hiện nghiêm túc giờ giấc lao động.

Giao tiếp văn minh, lịch sự,thân thiện và  gương mẫu trong lối sống.

Kiên quyết chống các các biểu hiện tiêu cực, tham ô, lãng phí. Thực hành tiết kiệm.

Tham gia tốt các hoạt động đoàn thể, các phong trào thi đua do Công đoàn và nhà trường phát động.

2.10 Thi đua

 Đơn vị  phấn đấu đạt tập thể lao động xuất sắc, Cuối năm có ít nhất 1 VC đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở, 100% đạt lao động tiên tiến.

 
 

THÔNG BÁO