Tiếng Việt   Tiếng Anh   
 
PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH TỔ CHỨC NHÂN SỰ
Giới thiệu
Tổ chức nhân sự
Kế hoạch hoạt động
Biểu mẫu thanh toán
Hoạt động Công đoàn

ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC DThU
 
 
 
LỊCH ÂM - DƯƠNG 
TÌM KIẾM THÔNG TIN
Lượt truy cập thứ : 628215

 

Nguyễn Minh Dục

Trưởng phòng
Cử nhân - Kế toán trưởng

 
Dương Thị Mỹ Trinh
Kế toán viên Email: dtmtrinh@dthu.edu.vn Cử nhân - Chuyên viên

 

 
Nguyễn Thị Anh Đào
Thủ quỹ Email: ntadao@dthu.edu.vn Cử nhân - chuyên viên
 
Dương Thị Lan
Kế toán viên Email: dtlan@dthu.edu.vn Thạc sỹ - kế toán
 
Nguyễn Bá Tường
Kế toán viên Email: nbtuong@dthu.edu.vn Cử nhân - kế toán
 
Đỗ Thị Thu Ba
Kế toán viên Email: dttba@dthu.edu.vn Cử nhân - kế toán
 
Trần Thị Lụa
Kế toán viên Email: ttlua@dthu.edu.vn Thạc sỹ - Chuyên viên
 
Nguyễn Thị Mỹ Xuân
Kế toán viên Email: ntmxuan@dthu.edu.vn Cử nhân - kế toán
 
Lê Thị Diệu

Kế toán viên
Email: ltdieu@dthu.edu.vn
Cử nhân - kế toán

 
Trần Văn Tập
Kế toán viên
Email: tvtap@dthu.edu.vn
Cử nhân - Kế toán

 

 
 

THÔNG BÁO

 

 

 

 

 

THÔNG BÁO DThU