Tiếng Việt   Tiếng Anh   
 
PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH GIỚI THIỆU
Giới thiệu
Tổ chức nhân sự
Kế hoạch hoạt động
Biểu mẫu thanh toán
Hoạt động Công đoàn

ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC DThU
 
 
 
LỊCH ÂM - DƯƠNG 
TÌM KIẾM THÔNG TIN
Lượt truy cập thứ : 1459014

 

 1.  Chức năng :
      Chức năng của Phòng TC-KT là tham mưu phương hướng, biện pháp, qui chế quản lý tài chính, thực hiện các quyết định tài chính của Hiệu trưởng và tổ chức thực hiện công tác kế toán sao cho hiệu quả, đúng qui chế.
 
 2. Nhiệm vụ:
    -  Đề xuất phương hướng, biện pháp cải tiến quản lý tài chính.
    -  Đề xuất thay đổi, bổ sung, hoàn thiện chế độ tiêu chuẩn định mức thu chi.
    -  Đề xuất phân bổ tài chính thường xuyên hằng năm.
    -  Hướng dẫn các đơn vị trực thuộc lập dự toán thu chi hằng năm.
    -  Tham mưu xét duyệt dự toán thu, chi hằng năm của các đơn vị trực thuộc.
    -  Thông báo chính thức phân bổ tài chính thường xuyên hằng năm.
    -  Báo cáo Bộ chủ quản dự toán thu, chi tài chính của trường hằng năm và các báo cáo cần
       thiết khác.
    -  Tổ chức thực hiện dự toán thu nhận hằng năm đã duyệt và các khoản thu nhận khác theo chỉ
       đạo của Hiệu trưởng.
    -  Thực hiện chi xuất tài chính cho các khoản chi chế độ qui định, các khoản chi theo dự toán chi
       công việc được duyệt và các khoản chi ngoài dự toán chi được Hiệu trưởng phê duyệt.
    -  Trình Hiệu trưởng phê duyệt các hồ sơ thanh quyết toán.
    -  Thực hiện thu nộp thuế thu nhập cá nhân có thu nhập cao, thuế GTGT & thuế TNDN.
    -  Kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện các qui định quản lý tài chính và chế độ tài chính.
    -  Giám sát thực hiện dự toán thu chi hằng năm, chế độ chi trả cho người lao động, chế độ quản lý
       tài sản, các qui định về công nợ, xử lý mất mát, hư hỏng, thiếu hụt tài sản.
    -  Thu nhận, xuất, cấp, bảo quản tiền mặt và các chứng chỉ, hiện vật có giá trị như tiền.
    -  Thực hiện các thủ tục giao dịch ngân sách theo qui định với Kho bạc Nhà nước.
    -  Thực hiện các thủ tục giao dịch tài chính với các Ngân hàng có mở tài khoản.
    -  Phát hành và lưu chuyển các chứng từ kế toán theo qui định.
    -  Thực hiện đầy đủ công tác kế toán tài chính theo qui định Nhà nước.
    -  Lưu trữ chứng từ, sổ sách, tài liệu kế toán theo qui định nhà nước.
 

 

» Quay lại trang trước
 

THÔNG BÁO

 

 

 

 

 

THÔNG BÁO DThU

Quyết định 3580/QĐ-BGDĐT về việc cho phép Trường Đại học Đồng Tháp đào tạo trình độ đại học ngành Sư phạm Lịch sử và Địa lý(26/10/2021)
Quyết định 3581/QĐ-ĐHĐT về việc cho phép Trường Đại học Đồng Tháp đào tạo trình độ đại học ngành Sư phạm Khoa học tự nhiên(26/10/2021)
Quyết định 2013/QĐ-ĐHĐT về việc thu học phí hệ đào tạo chính quy, các ngành ngoài sư phạm năm học 2021 - 2022(25/10/2021)
Thông báo về việc mời thầu khai thác dịch vụ Bãi giữ xe sinh viên năm 2022(25/10/2021)
Nghị quyết số 46/NQ-HĐT của Hội đồng trường về ban hành Chính sách chất lượng Trường Đại học Đồng Tháp giai đoạn 2021 - 2025(22/10/2021)