Tiếng Việt   Tiếng Anh   
 
PHÒNG ĐÀO TẠO TỔ CHỨC NHÂN SỰ
Giới thiệu
Tổ chức nhân sự
Kế hoạch năm học
Hoạt động Công đoàn
Quy trình
Thông báo
Thông tin tốt nghiệp

ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC DThU
 
 
 
LỊCH ÂM - DƯƠNG 
TÌM KIẾM THÔNG TIN
Lượt truy cập thứ : 1292544

 


PGS.TS. Trần Quang Thái
Nhiệm vụ:
- Chỉ đạo chung, chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Nhà trường về mọi hoạt động của Phòng Đào tạo;
- Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực công tác:
-> Tổ chức xây dựng, phát triển chương trình đào tạo, tham gia kiểm định chương trình đào tạo;
-> Xây dựng mục tiêu, chất lượng đơn vị;
-> Tổ chức xây dựng đề án mở các ngành đào tạo đại học mới;
-> Văn bằng, chứng chỉ;
-> Tổ chức, hành chính của đơn vị;
-> Xây dựng các quy chế, quy định về đào tạo cao đẳng, đại học hệ chính quy;
-> Giáo trình, bài giảng, tài liệu phục vụ đào tạo;
-> Mời giảng ngoài trường;
-> Tổ chức tư vấn tuyển sinh cao đẳng, đại học hệ chính quy; phối hợp xác định chỉ tiêu tuyển sinh cao đẳng, đại học hệ chính quy;
- Thực hiện công tác, nhiệm vụ đột xuất theo chỉ đạo của Lãnh đạo Nhà trường.
 Văn phòng: 205B1
 SĐT: 02778 527 133
 Email: tqthai@dthu.edu.vn
Trưởng phòng
ThS. Nguyễn Thị Nhành
Nhiệm vụ:
- Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực công tác:
-> Điều hành hoạt động dạy học hệ chính quy;
-> Điều hành nhóm vận hành phần mềm quản lý đào tạo và các công việc liên quan đến phần mềm QLĐT;
-> Xây dựng biên chế năm học hệ chính quy;
-> Chủ trì tổ chức xét tốt nghiệp hệ chính quy, tham gia phát bằng tốt nghiệp;
-> Quản lý hoạt động thực tế, thực địa, ngoại khóa và báo cáo chuyên đề;
-> Quản lý phân công giảng dạy hệ chính qui;
-> Xây dựng báo cáo tổng hợp về điều hành hoạt động dạy học và công tác quản lý đào tạo;
-> Công tác ISO: Tham mưu, đề xuất sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện quy trình quản lý đào tạo;
-> Thư ký Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020.
- Chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về lĩnh vực công tác được phân công;
- Thực hiện công tác, nhiệm vụ đột xuất theo chỉ đạo của Lãnh đạo Nhà trường.
 Văn phòng: 204B1
 SĐT: 02773 882 557
 Email: ntnhanh@dthu.edu.vn
Phó Trưởng phòng
TS. Nguyễn Ngọc Hiền
Nhiệm vụ:
 Văn phòng:
 SĐT:
 Email: nnhien@dthu.edu.vn
Phó Trưởng phòng
ThS. Lê Thị Ngọc Mai
 Nhiệm vụ:
- Văn thư;
- Quản lý tài sản của đơn vị;
- Hỗ trợ công tác văn bằng, chứng chỉ;
- Hỗ trợ công tác xét và công nhận tốt nghiệp;
- Chịu trách nhiệm trực tiếp trước Lãnh đạo phòng.
 Văn phòng: 201B1
 SĐT: 02773 881 619
 Email: phamngocthuthao298@gmail.com
Giảng viên
ThS. Trần Thị Bích Phượng
 Nhiệm vụ:
- Quản lý cấp phát văn bằng, chứng chỉ;
- Báo cáo tổng hợp công tác liên quan đến đào tạo chính quy;
- Lưu giữ, bảo quản hồ sơ liên quan đến văn bằng, tín chỉ;
- Tham gia xét tốt nghiệp;
- Chịu trách nhiệm trực tiếp trước Lãnh đạo phòng.
 Văn phòng: 201B1
 SĐT: 02773 881 619
 Email: bphuongdhdt@gmail.com
Chuyên viên
ThS. Lê Anh Tuấn
 Nhiệm vụ:
- Quản lý, vận hành, phát triển hệ thống phần mềm quản lý đào tạo;
- Điều hành hoạt động dạy học:
-> Lập kế hoạch tổ chức giảng dạy theo từng học kỳ;
-> Tổ chức phân công giảng dạy trên hệ thống phần mềm QLĐT;
-> Xếp thời khoá biểu;
-> Hỗ trợ cập nhật chương trình đào tạo vào hệ thống phần mềm quản lý đào tạo;
- Xét tốt nghiệp: Cập nhật điều kiện xét tốt nghiệp, xuất dữ liệu xét tốt nghiệp theo từng đợt xét.
- Cập nhật dữ liệu và xuất dữ liệu sinh viên đủ điều kiện cấp chứng chỉ GDQP, GDTC,…
- Chịu trách nhiệm trực tiếp trước Lãnh đạo phòng.
 Văn phòng: 202B1
 SĐT: 02773 882 155
 Email: letuan@dthu.edu.vn
Giảng viên
ThS. Võ Duy Thanh
 Nhiệm vụ:
- Chịu trách nhiệm điều hành hoạt động dạy học của các Khoa: Khoa Giáo dục, Khoa SP Ngoại ngữ, Khoa SP Ngữ văn, Khoa SP Sử - Địa – GDCT, Khoa SP Nghệ thuật, Khoa GDTC – GDQP&AN, cụ thể nhiệm vụ sau:
-> Cập nhật chương trình đào tạo vào hệ thống phần mềm quản lý đào tạo;
-> Cập nhật, điều chỉnh, bổ sung thời khoá biểu giảng dạy;
-> Tiếp nhận sinh viên đăng ký môn học, khối lượng học tập, điều chỉnh môn học,...;
- Tham gia xét tốt nghiệp;
- Hỗ trợ công tác xây dựng, phát triển chương trình đào tạo các Khoa phụ trách;
- Quản lý sinh viên học song ngành;
- Bảo lưu kết quả học tập của sinh viên;
- Đăng tải thông tin lên website đơn vị;
- Chịu trách nhiệm trực tiếp trước Lãnh đạo phòng.
 Văn phòng: 203B1
 SĐT: 02773 882 155
 Email: vdthanhdhdt@gmail.com
Giảng viên
ThS. Trần Tuấn Anh
 Nhiệm vụ:
- Chịu trách nhiệm điều hành hoạt động dạy học của các Khoa: Khoa SP Toán học, Khoa SP Lý – Hóa – Sinh, Khoa Văn hóa – Du lịch, Khoa Kinh tế và QTKD, Khoa Kỹ thuật – Công nghệ, cụ thể nhiệm vụ sau:
-> Cập nhật chương trình đào tạo vào hệ thống phần mềm quản lý đào tạo;
-> Cập nhật, điều chỉnh, bổ sung thời khóa biểu giảng dạy của giảng viên;
-> Tiếp nhận sinh viên đăng ký môn học, khối lượng học tập, điều chỉnh môn học,...;
- Quản lý, điều tiết phòng học;
- Hỗ trợ hoạt động thực tế, thực địa và báo cáo chuyên đề;
- Tham gia xét tốt nghiệp;
- Quản lý hoạt động thỉnh giảng;
- Hỗ trợ công tác xây dựng, phát triển chương trình đào tạo các Khoa phụ trách;
- Chịu trách nhiệm trực tiếp trước Lãnh đạo phòng.
 Văn phòng: 203B1
 SĐT: 02773 882 155
 Email: ttanh@dthu.edu.vn
Giảng viên
Hà Vũ Hoàng
Đi học tập trung.
Chuyên viên
ThS. Phạm Thiết Trường
 Nhiệm vụ:
- Công tác xây dựng, phát triển chương trình đào tạo;
- Tổng hợp và thanh toán chế độ giảng dạy của giảng viên hệ chính quy;
- Hỗ trợ quản lý hoạt động khoá luận tốt nghiệp, đồ án môn học;
- Phụ trách công tác giáo trình, bài giảng;
- Chịu trách nhiệm trực tiếp trước Lãnh đạo phòng.
 Văn phòng: 203B1
 SĐT: 02773 882 155
 Email: pttruong@dthu.edu.vn
Giảng viên
TS. Lê Minh Cường
Nhiệm vụ:
 Văn phòng:
 SĐT:
 Email: lmcuong@dthu.edu.vn
Giảng viên
ThS. Phan Hồng Khanh
Nhiệm vụ:
 Văn phòng:
 SĐT:
 Email: phkhanh@dthu.edu.vn
Giảng viên
ThS. Trần Thanh Thúy
Nhiệm vụ:
 Văn phòng:
 SĐT:
 Email: ttthuy@dthu.edu.vn
Giảng viên
 
 

THÔNG BÁO

 
Trang thông tin tốt nghiệp

Nguồn từ website http://register.dthu.edu.vn - [28/01/2019]

 
Thông báo v/v đăng ký xét tốt nghiệp đối với sinh viên chính quy tháng 01 - năm 2019

Nguồn từ website http://register.dthu.edu.vn - [10/01/2019]

 
Kế hoạch Tổ chức Lễ xuất phát thực tập tốt nghiệp năm học 2018-2019

Nguồn từ website http://register.dthu.edu.vn - [02/01/2019]

 
Thông báo về việc tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp các lớp đào tạo chính quy năm 2018

Nguồn từ website http://register.dthu.edu.vn - [05/12/2018]

 
Kế hoạch v/v tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp các lớp đào tạo liên thông, văn bằng hai, vừa làm vừa học, hình thức vừa làm vừa học, năm 2018

Nguồn từ website http://register.dthu.edu.vn - [29/11/2018]

THÔNG BÁO DThU

Thông báo số 1 tổ chức hội thảo khoa học "Nâng cao hiệu quả hoạt động bồi dưỡng theo hình thức trực tuyến" của Trường Đại học Đồng Tháp(29/03/2021)
Thông báo tuyển sinh trình độ đại học, hình thức vừa làm vừa học năm 2021(16/03/2021)
Thông báo mở lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy bằng hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến theo nhu cầu người học(22/02/2021)
Thông báo 173/TB-ĐHĐT về việc chuẩn bị cho sinh viên, học viên đi học trở lại sau Tết Nguyên đán(19/02/2021)
Thông báo tuyển sinh lớp Bồi dưỡng và cấp chứng chỉ Nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên trong cơ sở giáo dục đại học(19/02/2021)